Комисията даде положително становище на докладната записка. Снимки Авторът

Комисията даде положително становище на докладната записка. Снимки Авторът

Членовете на Комисията по устройство на територията към Общинския съвет в Бургас дадоха "зелена" светлина на инвестиционно намерение за изграждане на овцеферма край Българово. Докладната записка е входирана от кмета на община Бургас Димитър Николов и е във връзка с постъпило заявление с искане за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: Подробен устройствен план - План за застрояване по реда на чл.150 от Закона за устройство на територията за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по Кадастралната карта на град Българово и ТИП за изграждане на овцеферма. Докладната записка бе подкрепена с пълно мнозинство от членовете на Комисията. Тя е с председател Петър Статев - ГЕРБ и членове - Георги Маринчев - "Движение Гергьовен", Красимира Маркович - ГЕРБ, Владимир Павлов - "Възраждане", Милен Ненчев - НФСБ, Юлиян Георгиев - ГЕРБ, Георги Спасов - "БСП за България".

Имотът попада в урбанизирана територия с начин на трайно ползване - стопански двор. В ПИ е реализирана едноетажна масивна селскостопанска сграда - овчарник (кошара), с площ от 100 кв.м. Достъпът до имота се осъществява от съществуващ селскостопански, горски, ведомствен път. С предложението за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на Българово, община Бургас се предлага да се изгради стопански двор, като за целта в ПИ се предвиди ново свободно застрояване в имота с височина до 10 м, на нормативни отстояния от границите със съседните имоти, с установяване на градоустройствени показатели за устройствена зона "Пп", в съответствие с чл.25 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  както следва: Пл. застр. до 80%, Кинт до 2.5, Височина до 10 м. и озеленяване мин. 20% и ТИП за изграждане на овцеферма.

В докладната си записка кметът Николов предлага ОбС да разреши изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на Българово, община Бургас. ПУП да се изготви съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за ОС на УП. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на Българово, община Бургас.

Докладната записка получи положителното становище на Комисията по устройство на територията, но за да стане факт, трябва да бъде гласувана от ОбС на сесията идната седмица.

Галерия