Ловният сокол е защитен вид

Ловният сокол е защитен вид

Ловният сокол отново гнезди в България. Той е световно застрашен вид. Завръщането му у нас е огромен успех за природозащитната общност у нас и е резултат от години съвместен усилен труд, похвалиха се от "Българско дружество за защита на птиците".

Eкип на дружествот откри първото, доказано от повече от десет години насам, активно гнездо на ловни соколи в България. От особена важност е, че и двете птици, формиращи двойката, са излюпени в Спасителния център за диви животни на организация "Зелени Балкани" през 2015 г. Това стана ясно, благодарение на цветните пръстени, с които са маркирани соколите още на ранна възраст. Мъжката птица, с пръстен 5E, произхожда от двойката на Ромео и Жулиета, която се размножава в Центъра на Зелени Балкани, докато женската птица, с пръстен 5P, произхожда от друго люпило - с родители Орфей и Афродита. И двата сокола са освободени в природата през 2015 г. чрез пилотна за страната методика, която доказа, че работи успешно - размножаване на затворено и поетапно адаптиране на малките към дивата среда.

Нещо повече – под внимателно наблюдение на експертите и без каквото и да е безпокойство или други сериозни заплахи върху птиците двойката успя да отгледа две малки, които успешно напуснаха гнездото и вече летят свободно в небето над България.

В края на 19 –ти век ловният сокол е относително многоброен и широко разпространен в България. През 50-те до 70-те години на миналия век се наблюдава отрицателна тенденция в популацията. Причините за това са повсеместното изтребване на грабливите птици през този период, разрушаването на местообитанията и спад в хранителната база, вследствие на промени в селскостопанските практики, като засилената химизация (употребата на ДДТ) и др. След 1985 г. спадът допълнително се ускорява и заради започналото по това време изземване на малки и на яйца от гнездата на и без това останалите малко на брой размножаващи се двойки в страната. Целенасочено проучване на вида, проведено през 2006-2011 г., показва наличието на отделни заети територии, като тогава се допуска размножаването на 1-2 двойки, без да има преки данни за нито едно заето гнездо.

В продължение на години Зелени Балкани и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН работиха усилено в посока размножаване на ловния сокол на затворено и освобождаване на младите индивиди в дивата природа в рамките на проекта „Завръщане на ловния сокол в България“.