Мобилността - едно успешно начало за моята реализация - New skills по програма Еразъм+. Снимки ПГМЕЕ

Мобилността - едно успешно начало за моята реализация - New skills по програма Еразъм+. Снимки ПГМЕЕ

През месец септември 2020 г. бургаското Механо стартира поредния спечелен проект "Мобилността – едно успешно начало за моята реализация – New skills".

В програмата ще бъдат включени 20 ученици от специалност "Мехатроника" и "Електрообзавеждане на производството", които през настоящата учебна година се обучават в 11б и 11е клас. Координатор на проекта е инж. Албена Колева, а техническо лице - г-жа Добрина Нейчева.

Началото беше поставено чрез статия в сайта на ПГМЕЕ. Проведени бяха две родителски срещи,  целящи предоставянето на пълна информация за дейностите по проекта.

След подадените заявления за участие още през м. септември се разбра, че желаещите са повече от обявените места.

Внимателният им подбор се състоеше от няколко стъпки, а именно: започна с написването на мотивационно писмо, с което трябваше да покажат до каква степен са готови да участват в проекта.

През месец март след като беше подготвена специална анкета от Мария Бедрова, педагогически съветник на ПГМЕЕ,  г-жа Добрина Нейчева и инж.Албена Колева, се разбра каква е тяхната готовност да бъдат самостоятелни и отговорни по време на мобилността.

Малко по-късно, в края на месец април започна обучение по английски език. След края на курса бе проведено интервю на английски език от комисия, включваща г-жа Милена Сталева-Георгиева и г-жа Евелинка Григорова.

На 25.06.2021 г. учениците посетиха Технически уневерситет - Варна и  Ветроенергиен парк "Калиакра" със своите ръководители инж. Албена Колева и г-жа Добрина Нейчева.

Пътуването, което е част от проекта, премина изключително  вълнуващо за всички участници. Първата спирка беше ВЕП "Калиакра", с.Българево, община Каварна.

Целта на инициативата беше единадесетокласниците от двете специалности на гимназията да се запознаят с предимството на работа на ветроенергийните паркове в България, чрез които се увеличи дела на енергията от възобновяеми енергийни източници.

След любезното посрещане на нашите домакини от ВЕП "Калиакра" и лично от ръководителя инж. Крали Памуков, бивш възпитаник на ПГМЕЕ- Бургас, випуск 2004, специалност „Електрообзавеждане на производството”, на всички ни беше направен задължителен инструктаж за техника на безопасност.

По време на двучасовия си престой бяхме запознати със схема на ВЕП, с отделните елементи и принципа на действието му. В Командната зала учениците направиха сравнение между  производството на електроенергия към настоящия момент и за отминал период. Във  ВЕП  „Калиакра” има инсталирани 35 ветрогенератора по 1 МW. Обясниха ни как се завъртат на 480⁰  в  зависимост от посоката на вятъра и как се отварят перата според скоростта на вятъра.

В  Релейната зала, където видяхме различните видове защити – основни, резервни, честотни и др., ни бяха показани и различни защитни средства – ръкавици, боти, изолационни щанги, преносими заземители. 

Жив интерес представляваше ОРУ /открита разпределителна уредба/ 110kV.

За финал влязохме в основата на един ветрогенератор, разгледахме таблото за управление и усетихме вибрациите на работещия генератор.

От ВЕП „Калиакра” обясниха, че за тях е от важно значение и живота на мигриращите, зимуващите и гнездящите птици и как чрез добре изградени системи за наблюдение те спират работата на перките с цел спасяването на големи ята прелитащи птици.

За учениците това бе много впечатляващо.

Втората спирка от пътуването ни беше ТУ - Варна. Бяхме посрещнати от проф. д-р инж. Бохос Рупен Апрахамян, декан на Електрофакултета и доц. д-р Ирина Тодорова, зам.декан УЧ. Доц. д-р инж. Майк Щреблау и ас. инж. Георги Желев ни направиха демонстрации в лабораториите по АВВ апарати и ВЕИ. Учениците видяха как действа хибридна водородна горивна клетка, макет на минигеотермална електроцентрала за производство на електроенергия и използване на браунов газ. Последната демонстрация бе на ел.мотор, който е разработка на ТУ- Варна. Учениците бяха впечатлени  най-вече от него. Задаваха много въпроси на своите домакини.

Последната спирка от нашето пътешествие бе лабораторията по Мехатроника, изцяло оборудвана с FESTO. Ас. инж. Диaн  Джибаров подробно обясни и ни демонстрира работата на два вида мини фабрики.

Ето и някои от отзивите на участниците в проекта:

Милен Стамболиев – 11е клас, специалност "Електрообзавеждане на производството"

„От посещението в Техническия университет и ВЕЦ Калиакра разбрах, че това е първата пусната в експлоатация голяма електроцентрала в България, която произвежда електроенергия от възобновяеми енергийни източници . Научих и видях неща, които за първи път чувам и виждам, удивих се от огромната модернизация на съоръжението и управлението на всички генератори чрез компютър, който следи всички показатели и известява за всичко .

В университета по същия начин видях как работят модерни механизирани технологии, също най-различни схеми и доста по-нестандартни начини за добиване на електрическа енергия .

От посещението останах много доволен!”

Йордан Петров – 11е клас, специалност "Електрообзавеждане на производството"

"Пътуването много ми хареса, научих полезни неща, които ще ми помогнат в професионалното ми развитие".

Рахим Рахим – 11е клас, специалност "Електрообзавеждане на производството"

"Това беше страхотно преживяване за мен, беше уникално. Бях очарован от многообразието във Варненския технически университет".

Яни Генов – 11б клас, специалност Мехатроника

„Днес посетихме електроцентралата в близост до нос Калиакра. Там ни разходиха и ни показаха как чрез компютър се управляват ветрогенераторите. В ТУ-Варна ни разясниха какво е мехатроника и ни показаха макет с различни пневматични и електрически системи".

Посещението на двата обекта беше от изключителна полза и за кариерното ориентиране на нашите възпитаници, за което изключително много благодарим на нашите домакини от ВЕП "Каварна" и ТУ - Варна, както и на инж. Роза Желева – директор на ПГМЕЕ - Бургас.

Галерия