Община Средец ще реализира проекта съвместно с община Пинархисар, Турция. Снимка Пресцентър Община Средец

Община Средец ще реализира проекта съвместно с община Пинархисар, Турция. Снимка Пресцентър Община Средец

Със символична първа копка бе дадено началото на изграждането на Зелената къща в Средец. Тя ще стане факт по проект: "Зелено: растеж, отговорност, партньорство, екология, природа", който Община Средец изпълнява по Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция. Партньор по проекта е община Пинархисар, Турция.

Проектът предвижда реконструкция на старата сграда на бившето училище в центъра на Средец и района около нея с цел превръщането и в Зелена къща - Център за образование и работа в мрежа за устойчиво развитие, както "Черноморие" вече писа.

Реконструкцията включва иновативни архитектурни техники (естествени зелени стени) тази сграда ще насърчи по-нататъшното развитие на зелената архитектура в региона. След обновяването, в сградата ще бъдат обособени мултифункционална зала "Трансграничен зелен коридор" със склад и работен кабинет, четири еко-клуба - "Еко-академия", "Зелено злато от Странджа",  "Бял щъркел" и "Еко патрули". Зелената къща ще бъде достъпна за хора с увреждания. В района на сградата ще бъдат създадени специални зони за органично земеделиие и за опазване на защитените видове.

В рамките на проекта ще бъдат обучени 140 младежи и 10 деца в неравностойно положение. Децата, обхванати в дейностите на клубовете "Зелено злато от Странджа" и "Бял щъркел"  ще работят за  опазване, възпроизводство и реинтродукция на шипоопашатите костенурки (Testudo hermanni), /защитена по Бернската конвенция и Закона за биологичното разнообразие на България върху специално поле в Зоната за опазване на зелените видове.  Предвижда се наблюдение на популацията на белия щъркел (Ciconia ciconia), неговото картографиране и създаване на база данни.

Клубовете, създадени по проекта, "Еко академия" и ТУ "Еко патрули" ще се включат в наблюдение на замърсяването на околната среда, картографиране на незаконните депа, организация на дейностите по отстраняване на отпадъци и др.

Целта е  да се популяризира устойчивото потребление и производство на храни, като се проведе съвместна кампания - "Оформяне на бъдещето - пътуване към зеленото", създаване на Трансгранична Мрежа за устойчиво развитие, семинар за ТГС и Организиране и провеждане на "Зелена седмица" в Средец, което да повиши информираността на жителите на общината за проблемите на изменението на климата и опазването на природата.