Нарушението е установено при проверка на екоинспектори. Снимки РИОСВ - Бургас

Нарушението е установено при проверка на екоинспектори. Снимки РИОСВ - Бургас

Насипали земни маси, които са засегнали скали от природната забележителност "Нос Червенка", установи проверка на служители на РИОСВ - Бургас.

Насипването на скално-земни маси е извършено в частен имот 81178.5.48 по кадастралната карта на град Черноморец. С одобряването на ПУП за имота от изток от него е обособен обслужващ път, който служи и като граница между имота и защитената територия.

По информация на Община Созопол има издаден протокол за откриване на строителна линия за трасе на водопоровод обслужващ частния имот, като това трасе преминава в сервитута на общинския път. При изграждане на водопровода поради близостта с крайбрежните скали и денивелацията част от земните маси са навлезли в защитената територия.

За установеното нарушение възложителят на инвестиционното предложение ще бъде поканен за съставяне на акт за административно нарушение по реда на Закона за защитените територии.

Галерия