Така изглежда сградата, за която от Областна управа търсят партньор за стопанин. Снимка Областна управа

Така изглежда сградата, за която от Областна управа търсят партньор за стопанин. Снимка Областна управа

Областна управа търси начини да запази държавен имот, който се намира в центъра на Бургас и е в тежко състояние. Става въпрос за сграда, която се намира на улица "Булаир" №5. Желанието на областния управител Стойко Танков е имотът да остане държавна собственост. Сградата е в лошо техническо състояние и се нуждае от спешен ремонт. Тъй като Областна администрация Бургас не разполага с финансов ресурс за извършването на ремонт и поддръжка на имота, на основание чл.15 ал.1 от ЗДС, имоти - държавна собственост, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на Закона.

Освен на държавни институции и предприятия имотът може да бъде предоставен, но възмездно, на дружества и организации, които не попадат към държавното управление.

Сградата, която до 2019 г. се е използвала за жилищни нужди, в момента е необитаема, предвид лошото й техническо състояние. В случай, че постъпи искане до областния управител от субект, отговарящ на Закона за държавната собственост, имотът, който ще се предостави представлява терен с идентификатор 07079.618.45 с площ от 831 кв.м., ведно с разположената в нея сграда с идентификатор 07079.618.45.3 със застроена площ от 230 кв.м. Сградата се състои от два самостоятелни обекта на три нива. Двата обекта са със самостоятелни входове и вътрешна самостоятелна стълбищна клетка, всеки от тях е с разгъната застроена площ приблизително 300 кв.м.

Областна администрация Бургас през годините е търсила многократно допълнителни средства от държавния бюджет за извършване на ремонтни дейности и поддръжка на имота, но такива до този момент не са предоставяни.

Целта на държавата е да съхрани имота в партньорство с друга организация. По този начин ще се гарантира запазването на сградата в параметрите, в които съществува и ще се защити максимално общественият интерес.

Другата възможност за възстановяване на сградата е имотът да бъде продаден на търг. На този етап това се разглежда като последна стъпка в разрешаване на казуса. Усилията на администрацията са насочени към намирането на организация, която да придобие правото на управление съгласно закона.