Независимият съветник Живко Табаков (вдясно) зададе няколко въпроса по отношение на докладната записка. Снимки Лина Главинова

Независимият съветник Живко Табаков (вдясно) зададе няколко въпроса по отношение на докладната записка. Снимки Лина Главинова

Общинският съвет на Бургас даде "зелена светлина" за кандидатстване за отпускане на средства за закупуване на 56 електроавтобуси. Съветниците подкрепиха с 45 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" докладната записка на кмета на Община Бургас Димитър Николов за даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас в партньорство с "Бургасбус" ЕООД, с проектно предложение с работно заглавие "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт" по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.".

Прогнозният бюджет на проектното предложение възлиза на 68 850 000 (шестдесет и осем милиона осемстотин и петдесет хиляди) лева без ДДС. Определеният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД е до 65 000 000 (шестдесет и пет милиона) лева, като ДДС е недопустим разход по проекта. Предвид факта, че допустимите за финансиране проектни предложения генерират приходи, конкретният размер на БФП за проектното предложение се определя въз основа на Анализ разходи и ползи (АРП) и съобразно приложимия за проекта режим на държавни помощи. Кандидатът и партньорът могат да осигурят собствения си принос с привлечен ресурс от различни източници.

"Собственият ресурс, с който ще участваме възлиза на 3 850 000 лева", обясни зам.-кметът по евроинтеграция Руска Бояджиева.

"Надявам се условията за избор на фирма доставчик на тези автобуси да не бъдат дискриминационни и да имаме възможност да следим поръчката отблизо", репликира Константин Бачийски - съветник от СЕК.

Независимият Живко Табаков поиска да разясняния по докладната записка. "Какво ще се случи със старите автобуси и това ще доведе ли до нови загуби за общинската фирма. През 2017 година тя е отчела 3 млн. лева загуба, а през 2018 година - 400 000 лева. В приемните ми дни са идвали доста водачи, които работят в "Бургасбус", за да се оплачат от недобрите възнаграждения", заяви Табаков.

"Когато разработвахме проекта "Интегриран градски транспорт на Бургас" "Бургасбус" не беше допустим партньор на Общината и се наложи автобусите, които бяха закупени да бъдат предоставени за експлоатация от дружеството чрез договор за наем. В момента "Бургасбус" е легитимен партньор и има възможност да проведе обществената поръчка за закупуване на електроавтобусите и те ще станат част от активите на фирмата", обясни Руска Бояджиева.

Общинският превозвач стопанисва и експлоатира в момента 67 автобуси, закупени в рамките на проекта "Интегриран градски транспорт", 10 автобуса "Тедом", купени от дружеството през 2008 година, 14 маршрутки и 22 тролея, купени през 2014 година.

"От 2014 година с Ваше решение ние сме вътрешен оператор. С 15 автобуси, които са на възраст над 15 години обслужваме линиите, които свързват града със съставните селища на общината. Задължени сме морално към хората да им предложим качествено обслужване. Електроавтобусите ще се движат по линиите на градския транспорт. С тяхното закупуване ще намалим и интервалите, на които се движат автобусите, сега те тръгват на 15-20 минути. Част от електроавтобусите ще бъдат пуснати и по линия №9, която се оказа много натоварена", поясни Петко Драгенв - управител на "Бургасбус" ЕООД.

Предвидено е 56 електроавтобуси да бъдат, както следва - 12 - осем метрови, 10 - осемнайсет метрови, 34 - дванайсет метрови. 

В момента в дружеството се търсят 10-15 шофьори. След като бъдат закупени електроавтобусите по проекта, на дружеството ще са нужни още около 40 водачи.

С решението си ОбС даде съгласие Община Бургас в партньорство с "Бургасбус" ЕООД, да подготви и кандидатства с проектно предложение с работно заглавие "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт" по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.", даде съгласие Община Бургас да осигури необходимия собствен принос по проекта в размер до 3 850 000 лева и упълномощава кмета на Община Бургас да подпише запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт", съфинансиран по ОП "Околна среда 2014-2020 г." в размер до 40% от стойността на определената безвъзмездна финансова помощ, но не повече от 26 000 000 лева.

Галерия