Студентските стипендии се разпределят за летен семестър и за зимен семестър. Снимка Архив Черноморие-бг

Студентските стипендии се разпределят за летен семестър и за зимен семестър. Снимка Архив Черноморие-бг

И тази година Община Бургас реши да подпомогне финансово обучението на най-добрите студенти от първи, втори и трети курс редовно обучение в университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. Отпускането им е възможно по вече традиционната за местната администрация програма "Успешни студенти".  

Стипендианти и тази година ще има от направление "Педагогика", професионални направления "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Транспорт, корабоплаване и авиация". Право на финансова подкрепа ще имат още отличниците в  професионални направления "Химически науки", "Химични технологии", "Материали и материалознание", "Биотехнологии" и "Общо инженерство", както и от професионално направление "Туризъм". Общински средства за обучение ще получат и най-добрите по успех, избрали да се развиват професионално в направленията "Медицина", "Обществено здраве" и "Здравни грижи".

Освен предложените от академичните ръководства разпределения, в програмата е предвидена квота от 50 стипендии за зимен и летен семестър, които ще бъдат отпускани по предложения на самата общинска администрация.

Състезателният бал за стипендии за първокурсници се формира от получения бал при кандидатстване в университета, допълнителни точки носят участията на олимпиади и състезания, международно признати сертификати за владеене на чужд език минимум на ниво В1 или съответстващо на него в Европейската езикова рамка, както и доброволческо участие в училищни и други мероприятия.

Състезателният бал за стипендии за студенти втори и трети курс се формира от точки от средния успех от следването, точки от участие в олимпиади и състезания, участие в научни публикации и участие в национални и университетски научно изследователски проекти.

Студентските стипендии се разпределят за летен семестър и за зимен семестър.

Освен на общинската финансова подкрепа, част от студентите в университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас ще могат да се възползват от разпоредбите Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. Според нейните текстове, държавата поема разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода на обучението, срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване.

В тази връзка, със заповед № РД09-1022/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката беше приет списък на специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет.

За университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас тези специалности са: "Химично инженерство" - 1 студент степен "бакалавър". Две са поетите такси в специалност "Акушерство" и 4 - в "Медицински сестри" отново с образователна степен "Бакалавър". 10 са магистрите, които ще могат да се възползват от условията на наредбата - 1 студент с договор с работодател е от специалност "Технология на водата", двама магистри от специалност "Инженерен дизайн" и 7 - от "Медицина".