Искаме върху въпросният имат да има само паркинг, заяви по време на дебатите кметът Димитър Николов. Снимка Черноморие-бг

Искаме върху въпросният имат да има само паркинг, заяви по време на дебатите кметът Димитър Николов. Снимка Черноморие-бг

Община Бургас ще отдаде свой имот за срок от 5 години за паркинг. Докладната записка е входирана от кмета на морската община Димитър Николов и бе приета на сесия на Общинския съвет. Кметът предлага незастроен имот частна общинска собственост с 7 255 кв. м., разположен между Гробищния парк и комплекс "Изгрев", като от юг граничи с улица "Транспортна" да бъде предоставен за паркинг. Съгласно влязъл в сила ПУП-ПУР, одобрен с Решение № 43-7/26.06.2018 г. на Общински съвет-Бургас, за описания имот е обособен УПИ ІІ, в кв. 2, отреден "За буферен паркинг" с площ 4787 кв. м.

Територията, в която се намира имота е натоварена с предимно производствени дейности на предприятия, чиято дейност непрекъснато се разраства което обуславя нуждата от по-добро транспортно обслужване и осигуряване на допълнителни места за паркиране за клиентите и служителите.  Площта и местоположението на имота, близостта му до бизнес центрове, както и отреждането му по ПУП-ПУР го правят удачен за реализирането на нов паркинг.

По време на дебатите по докладната записка кметът Димитър Николов призова съветниците да дадат съгласие на въпросния терен да бъде обособен паркинг и да не се дава възможност да поставяне на преместваеми обекти. "Искаме този терен да бъде само за паркинг, дори парите, които ще влязат в бюджета да са по-малко. Трябва да си пазим териториите на входовете на Бургас", заяви кметът на общината.

Предложението е имотът да бъде отдаден за срок от 5 години чрез публичен търг с тайно наддаване. Началната месечна наемна цена за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот ІІ, целият с площ 4 787 кв. м. е в размер на 3 829,60 (три хиляди осемстотин двадесет и девет лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

Тя е определена на базата на Приложение № 7 за размера на базисните наемни цени за 2021 г. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 2, Протокол № 21/20.12.2016 г., последно изменение и допълнение с решение на Общински съвет – Бургас по т.1 (Протокол №26/26.10.2021г.), съгласно предназначението им, както следва: 4787 кв. м (площ на имота) х 0,50 лв (т. "Г"- дворни места) х 1,6 (корекционен коефициент към т. "Г" - дворни места за нежилищни нужди) = 3 829,60 лева без ДДС.

С 47 гласа "за" съветниците дадоха съгласие имотът да бъде включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г. в раздел IV.1. "Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс" със следния имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ, целият с площ 4787 кв. м в кв. 2 по ПУП-ПУР на гр. Бургас, обособен от ПИ с идентификатор 07079.501.273 по КККР, частна общинска собственост, за изграждане на паркинг.

С решението си ОбС даде и съгласие въпросния имот да бъде отдаден под наем за срок от 5 (пет) години чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.