Става въпрос за премахване на незаконен строеж - триетажна масивна сграда. Снимка Черноморие-бг

Става въпрос за премахване на незаконен строеж - триетажна масивна сграда. Снимка Черноморие-бг

Обявиха обществена поръчка за премахване на незаконни обекти в парк "Росенец". Предмет на обществената поръчка е премахването на незаконен строеж и обект, по обособени позиции, както следва: премахване на незаконен строеж - триетажна масивна сграда, находяща се в северната част на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.831.167 по Кадастралната карта (КК) на град Бургас, местност "Отманли", лесопарк "Росенец" и премахване на незаконен преместваем обект за охрана, находящ се в  северната част на ПИ с идентификатор 07079.831.94 (настоящ ПИ с идентификатор 07079.831.360) по КККР на град Бургас, местност "Отманли", лесопарк "Росенец".

Максималният финансов ресурс за изпълнение предмета на обществената поръчка е общо 56 800 лева, без включено ДДС. Обществената поръчка се финансира от бюджета на Областна администрация Бургас. Това стана възможно след като Министерският съвет отпусна необходимите средства за събаряне на двете незаконни постройки, предизвикали широк обществен интерес в парк "Росенец". Двете постройки, за които са предвидени средствата за събаряне, са вече с влезли в сила заповеди на ресорния зам.-кмет на Община Бургас.

Предвиденият краен срок за подаване на оферти е 1 ноември 2021 г. Разглеждането на постъпилите оферти е планувано за 2 ноември 2021 г. Максималният срок за изпълнение на дейностите от страна на спечелилия обществената поръчка е 30 дни от сключването на договора.

Настоящата обществена поръчка се възлага през Централизираната административно - информационна система на електронните обществени поръчки (ЦАИС ЕОП), чрез която се осигурява максимална публичност. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

Областният управител Мария Нейкова обяви, че се спазват законово установените процедури и че след думите е дошъл моментът на конкретните действия, на които първата стъпка е обявяването на обществената поръчка. "Не се фиксирам върху конкретни лица и имена, а върху спазването на закона и опазването на държавната собственост", допълни Нейкова.

Като продължение на нейните думи е и издадената заповед за установяване на незаконни строежи върху държавна собственост на територията на област Бургас. Сформирана е комисия от експерти на Областна администрация, която вече обходи всички държавни имоти в парк "Росенец". Констатирани са нарушения и ще се предприемат аналогични рестриктивни мерки. Става дума за четири имота - държавна собственост, върху които са построени и разположени бунгала, фургони, каравани, помощни постройки, дървени тераси и съоръжения, стълби на хотелски комплекси и портали, част от които възпрепятстват достъпа до държавните имоти. За всички констатирани нарушения Областна администрация Бургас в най-кратки срокове ще уведоми Община Бургас за предприемане на мерки на основание чл.195 от Закона за устройство на територията. Експертите на Областна администрация Бургас продължават проверките за състоянието на държавните имоти и ще се подхожда безкомпромисно спрямо нарушителите съгласно разписаните законови разпоредби.