Информацията на табелите е особено важна, защото тям се указва кои лица имат право на достъп и ползване на оборудването и съоръженията. Снимката е илюстративна

Информацията на табелите е особено важна, защото тям се указва кои лица имат право на достъп и ползване на оборудването и съоръженията. Снимката е илюстративна

Омбудсманът на Бургас Тодор Стамболиев изпрати препоръка до кмета на община Бургас Димитър Николов във връзка с условията, на които трябва да отговарят детските площадки при изграждането им, поддържането на хигиената, условията на достъпност, изискванията към ползвателите и контролът, който трябва да се осъществява от администрацията.

"Обръщам внимание на тези обстоятелства сега, защото в края на пролетта и началото на летния сезон, когато времето предразполага към по-продължителен престой навън, се наблюдава увеличаване на сигналите от граждани за липса на хигиена и нарушаване на тишината в определения часови диапазон, включително и на детските площадки и особено върху тези, разположени в междублоковите пространства. Целта е превантивно да бъдат осъществени определени дейности с оглед избягване, или поне намаляване на жалбите в тази насока и най-вече превръщане на детските площадки в едно приятно и безопасно място за забавление, отдих и игри", мотивира препоръката си Тодор Стамболиев.

В препоръката си общественият посредник се позовава на Наредба №1 от 12-ти януари 2009 година за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето и обнародвана в Държавен вестник.

С наредбата се определят условията и редът за устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола.

Според общите изисквания към устройството на площадките за игра, разположени на открито и на закрито, площадките за игра се устройват в зависимост от предназначението им по възрастови групи на очакваните ползватели, а според самите ползвателите на площадките, в зависимост от физическите и психическите им способности се разделят на 3 възрастови групи: първа - с ползватели до 3 години; втора с ползватели от 3 до 12 години и трета с ползватели  от 12 до 18 години.

Площадките за игра за ползватели от 3 до 12 години може да се комбинират с площадки за ползватели до 3 години, като се осигурят съоръжения за игра и за двете възрастови групи, обособени в отделни зони.

Площадките за игра могат да бъдат и комбинирани площадки за игри, общуване и спорт за всички ползватели до 18 години.

Комбинираните площадки, както и онези, които са само за най-голямата възрастова категория, с посетители от 12 до 18 години следва да бъдат разполагани само в близост до игрища, училища и в парковете. Следователно, те не би следвало да се разполагат между блокови пространства и в близост до жилищни блокове,  вероятно заради опасността от нарушаване на шума и обществения ред. Беседката е елемент от обзавеждането на площадката за игра, по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, а не е съоръжение и би могло да се преценява конкретно, както необходимостта от нея, така и за местоположението и върху площадката.

Информацията на табелите е особено важна, защото тям се указва кои лица имат право на достъп и ползване на оборудването и съоръженията, а това е важно за налагане на предвидените от закона санкции при неправомерност на използването или замърсяване на пространството. На всяка  открита площадка трябва да има минимум една информационна табела, оцветена с ярки и контрастни цветове, която се разполага до входовете/изходите на площадката, съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра, включително за въведените забрани и ограничения на територията й, които се означават със символи и знаци. Информационните табели съдържат най-малко информация за стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт; възрастовите групи на ползвателите, за които са предназначени съоръженията, телефон за спешни повиквания и др.

"Обръщам внимание на тези обстоятелства сега, защото в края на пролетта и началото на летния сезон се наблюдава повишаване на сигналите на граждани за липса на хигиена и нарушаване на тишината в забранените за това часове в местата за обществено ползване, включително и на детските площадки и особено върху тези, разположени в междублоковите пространства.

Не са редки случаите, когато около пространството и непосредствено върху елементите за градско обзавеждане, каквито са беседките, разположени върху площадките за игра се наблюдава замърсяване, предизвикващи отрицателни емоции у по-възрастните и отблъскват желанието за игра от по-малките посетители.

Често беседките са "превзети" от младежи на тийнейджърска  и по-голяма възраст, превръщат се в места за алкохолни и други забавления вместо места за отдих. Освен възпитанието, начините да се противопоставим на гледките с препълнени кошчета за боклук, за купчините шлюпки от семки, празни пластмасови и изпочупени стъклени бутилки, спринцовки, хартии, салфетки, предпазни средства и т.н. е отново в спазване на правилата, контрола и санкциите при констатирани нарушения. Подобни сигнали с наближаването на сезон, който предполага занимания на открито съм получавал за площадки в комплекс "П. Р. Славейков" между бл.41 и 42, за комплекс "Братя Миладинови" зад училище "Братя Миладинови" до бл.46, за междублоковото пространство зад бл. 131 на улица "Цар Симеон I" в комплекс "Възраждане" за Борисовата градинка срещу Младежкия дом, за комплекс "Меден рудник" между бл.92 и 93 и др.", пише в препоръката на омбудсманът до кмета.

Като собственик на общинските терени върху които се разполагат детските площадки за игра, стопанин на същите се явява Община Бургас. Контролът за безопасност и достъпност, както и за  редовното почистване и поддържането на добра хигиенна среда на територията на откритите площадки за игра е в тежест на Община Бургас.

Освен задължителните строителни книжа при въвеждане в експлоатация, както и при извършване на основни обновявания на площадката за игра, за всяка една площадка следва да има технически паспорт и план за контрол и поддържане.

Наличието на информационна табела на площадките, с посочено съдържание и телефон за сигнали при констатиране на несъответствия и неспазване на режима за реакция от страна на гражданите е начин на контрол от страна на гражданите, който ще е в помощ на общинска администрация в предприемане на оперативни действия при констатиране на нарушения и налагане на санкции. Има площадки на които такива информационни табели липсват, или са в състояние, което не съответства на изискванията на Наредбата. Съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби, за нарушения на наредбата се прилагат административно наказателните разпоредби на Законо за устройство на територията и на Закона за административните нарушения и наказания, а съгласно чл. 233 от ЗУТ „За други нарушения на този закон, приетите от Министерския съвет, съответно издадените от министрите актове по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на решенията и предписанията, основани на тях, наказанието е глоба от 100 до 500 лева, ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание.

"Във връзка с изложеното по-горе Ви моля да обърнете внимание на всеки един от териториалните директори на Центровете за административно обслужване и контролните органи на Община Бургас имащи отношение по въпросите за поддържане на чистотата, хигиената и условията за достъп и безопасност на териториите на площадките за игра за привеждането им в съответствие с изискванията на Наредбата. Целта е превантивно да бъдат осъществени дейностите с оглед избягване, или поне намаляване на жалбите в тази насока и най-вече превръщане на детските площадки в едно приятно и безопасно място за забавление и отдих, което вярвам е и вашето желание", пише още Тодор Стамболиев.