Предложението за промяна на таксата за градина е под формата на докладна записка, входирана от кмета Димитър Николов. Снимка Община Бургас

Предложението за промяна на таксата за градина е под формата на докладна записка, входирана от кмета Димитър Николов. Снимка Община Бургас

Размерът и начинът на изчисляване на таксите за общински детски ясли и градини в Бургас да бъде променен, предлага кметът на Бургас Димитър Николов в докладна записка, касаеща изменение на местните такси и цени на услуги. Формирането на таксата ще бъде вече на основа на броя на дните, в които детето посещава детската градина и реално ползва услугата. Ако детето е отсъствало в определени дни на месеца, родителите ще заплатят само за дните, в които е ползвана услугата. Такса няма да се дължи за дните, през които детето не посещава детска градина.

Предложението е таксата за ползване на целодневна детска ясла, заплащана от родителите, да бъде 1.80 лева на присъствен ден, а за 1-ва и 2-ра група в целодневна детска градина - 2.00 лева.

За задължителното предучилищно образование - 3-та и 4-та градинска група или 5- и 6-годишните деца, таксата за 1 храноден на дете ще бъде 2.20 лв. От тази сума родителите ще заплащат само 1.80 лв.. Останалата част от 0,40 лв. за храноден на дете ще бъде поемана от Община Бургас. Това ще гарантира по-голяма яснота и справедливост за родителите при определяне и заплащане на размера на месечните такси за ползване на детска ясла и градина.

Освободени от такса храноден в задължителното предучилищно образование са децата, на които един от родителите е с и над 70 % намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК, деца сираци, деца със заболявания и увреждания с и над 50 % по решение на ТЕЛК/НЕЛК, 3-то и следващо дете на многодетни родители, близнаци, полусираци, деца, на които един от родителите е студент, дете, настанено отглеждано от роднини или в приемно семейство, деца на родители, чиито доход на семейството е равен или по-нисък от минималната работна заплата на страната, деца със специални образователни потребности.

Промените в определянето размера на таксите за ползване на детска кухня, яслени и детски групи са във връзка с изменения в Закона за предучилищното и училищното образование, които регламентират задължителния характер на предучилищното образование и здравословното хранене на децата от 1 до 7-годишна възраст в общински детски заведения.

Още преди няколко години Община Бургас първа в страната предостави възможност на родителите бързо и лесно да плащат таксите за детски ясли и градини, използвайки електронната система: https://www.dzburgas.org/payments/ и разработи общинска програма за здравословно хранене на децата с четири хранения на ден, при балансирано меню от полезни храни с гарантиран произход, съобразено с възрастовите характеристики на подрастващите.