Съветниците подкрепиха създаването на медицинския център. Снимка Архив Черноморие-бг

Съветниците подкрепиха създаването на медицинския център. Снимка Архив Черноморие-бг

Разкриват ДКЦ към бургаския "Комплексен онкологичен център" ЕООД. Медицинският център ще носи името "МЦ Вяра и Надежда - Бургас" ЕООД, както "Черноморие" вече писа. Докладната записка, входирана от управителя на КОЦ - Бургас проф. д-р Христо Бозов, бе разгледана на сесия на Общинския съвет в морския град.

Предложението на проф. Бозов е КОЦ - Бургас да учреди еднолично дружество с ограничена отговорност "Медицински център Вяра и Надежда - Бургас" ЕООД, като лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ със седалище град Бургас и адрес на управление град Бургас, улица "Доц. д-р Константин Кънчев", Корпус 1.

Предметът на дейност на дружеството да бъде:

- диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;

- консултации;

- профилактика;

- диспансеризация. 

2. Да се предписват:

- лабораторни и други видове изследвания;

- извършване на медицински дейности и манипулации;

- домашни грижи и помощ за болни с уточняване на обема и вида им;

- лекарства, превързочни материали и медицински пособия.

В новия център ще могат да се насочват пациенти за консултативна и болнична помощ. Там ще се извършва специализирана извънболнична помощ с лекари с призната специалност по: анестезиология и интензивно лечение, вътрешни болести, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, инфекциозни болести, кардиология, клинична алергология, клинична хематология, кожни и венерически болести, лъчелечение, нервни болести (неврология), нефрология, пневмология и фтизиатрия, психиатрия, физикална и рехабилитационна медицина, акушерство и гинекология, висцерална хирургия, гръдна хирургия, лицево-челюстна хирургия, неврохирургия, ортопедия и травматология, очни болести, пластично-възстановителна хирургия, съдова хирургия, урология, ушно-носно-гърлени болести, хирургия, клинична лаборатория, микробиология, нуклеарна медицина, образна диагностика, обща и клинична патология.

В новия медицински център ще има възможност да се открият до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа при необходимост.

По предложение на проф. Бозор капиталът на дружеството е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, разпределени в 1 000 (хиляда) дяла по 10 (десет) лева всеки, като се внесе изцяло от бюджета на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, както и всички разноски по регистрацията на новоучреденото дружество.

 Едноличен собственик на целия капитал на "Медицински център Вяра и Надежда - Бургас" ЕООД ще бъде "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД.

Съветникът от "БСП за България" Христо Панайотов попита какъв персонал ще работи там. "Лекарите от Онкото ще работят в центъра по линия на извън болничната помощ и с направление", отговори проф. Бозов.

Съветниците дадоха съгласие за срок до приключване на конкурсна процедура за избор на управител по реда на Закона за публичните предприятия и Правилника към него, новоучреденото дружество "Медицински център Вяра и Надежда - Бургас" ЕООД да се представлява и управлява от д-р Николай Киселков.