Местността Поляните се намира край царевското село Синеморец. Снимка РИОСВ Бургас

Местността Поляните се намира край царевското село Синеморец. Снимка РИОСВ Бургас

Регионалната инспекция по опозване на околната среда и водите разпореди спиране на строителството в местността "Поляните" край царевското село Синеморец.

В изпълнение на указанията на Министерството на околната среда и водите за осъществяване на контрол на строителство в местността "Поляните" на 20-ти май.2022 година от РИОСВ-Бургас е извършена нарочна проверка на издадените административни актове.

Установено е, че актовете са издадени на основание грешно декларирани от възложителите обстоятелства по отношение на техническата инфраструктура (водоснабдяване, канализация, път и др.). Обектите на техническата инфраструктура следва да се проектират и изградят преди изграждането на обектите, които ще обслужват.

На 3-ти септември 2021 г. е издадена заповед от кмета на Община Царево, с която е въведена строителна забрана на територията на с.Синеморец, общ.Царево, до трайното решаване на установения проблем с канализацията на селото.

На 29-ти април 2022 г. е издадена заповед от директора на РИОСВ-Бургас за прилагане на принудителна административна мярка за незабавно спиране на извършваната дейност по насипване и стабилизиране с каменна фракция в поземлените имоти с идентификатори 66528.1.251, 66528.1.244, 66528.1.1, 66528.1.249 и 66528.1.274 по КККР на село Синеморец, община Царево за изграждане на временнен път за осигуряване достъп до ПИ № 66528.1.271.

Обстоятелството, че до поземлен имот с идентификатор 66528.1.271 по КК на село Синеморец местност "Поляните" няма одобрен проектиран и изграден път за достъп, както и одобрена проектирана и изградена канализация с осигурено пречистване, изисква да се наложи преустановителна принудителна административна мярка върху строителството.

Спирането на строителството е до извършване на съответните приложими процедури за техническата инфраструктура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, съвместени с процедури по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, включително с отчитане на кумулативния ефект с други планове, програми, проекти/инвестиционни предложения.

Незабавно са уведомени кметът на Община Царево и областният управител на Област Бургас.

Предприети са действия за връчване на принудителната административна мярка на възложителите по адрес на местоживеене, чрез органите на МВР-София.