Местността Кладери е част от познатата сред обществеността зона Иракли. Снимката е илюстративна

Местността Кладери е част от познатата сред обществеността зона Иракли. Снимката е илюстративна

Директорът на РИОСВ - Бургас Тонка Атанасова прекрати започналата през 2015 година процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съвместена с оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазвони но защитените зони от мрежата "Натура 2000" за обект "Изграждане на винарна за винопроизводство с база за нощувки, обслужващи и рекреационни обекти в поземлени имоти № 27454.23.23, 27454.23.52, 27454.23.86, 27454.23.88 и 27454.23.90 по кадастралната карта на село Емона, местност "Кладери", общ. Несебър" с възложител "Дарс Инвест" ЕООД. Прекратяването на процедурите по околна среда е във връзка с три последователни отрицателни оценки от страна на Инспекцията на внесените от възложителя доклади по ОВОС и доклади по ОС.

Местност "Кладери" е част от територия, позната сред широката общественост като "Иракли". Тя влиза в границите на две защитени зони от европейска значимост - BG0002043 "Емине" и BG0001004 "Емине - Иракли". Районът е със запазена природна среда и с висока консервационна стойност. Предвид това всички проекти се подлагат на най-тежките процедури по околна среда, предвидени по закон с цел въвличане на обществеността в процеса на разглеждане на инвестиционните инициативи.