С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №173/28.01.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I в кв.70 по плана на ж.р.„Меден рудник“, зона „Г“, гр.Бургас,  ПИ с идентификатори  07079.651.346  и 07079.651.347 по КК на гр.Бургас, с които да се предвиди разделяне на УПИ I, като регулационната граница между тях да се предвиди по имотна граница между ПИ 07079.651.346 и 07079.651.347 и да се обособят нов УПИ I, отреден за ПИ 07079.651.347 по КК на гр.Бургас, с функционално отреждане „за жилищно строителство, КОО ТП и озеленяване“ със запазване на изградените в УПИ многофамилна жилищна сграда с голяма височина и трафопост и нов УПИ XV, отреден за ПИ с идентификатор 07079.651.346 по КК на гр.Бургас, с функционално отреждане „за жилищно строителство“ със запазване на свързаното допълващо застрояване по югозападната регулационна граница с УПИ V-704 и предвиждане на нова застройка със средна височина.

- Със Заповед №174/28.01.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ / за УПИ I-1933,1934,1935,1936, кв.35 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.294, 07079.611.295, 07079.611.207 по КК на гр. Бургас, с което да се предвиди реконструкция и надстрояване с един етаж до височина 12,00м. на съществуваща двуетажна сграда /НКЦ/ и ново свързано с нея застрояване с височини частично на 4,00м., 9,00м. и 12,00м. по уличните регулационни граници по ул. „Алеко Богориди“ и ул.„Славянска“, на нормативни отстояния спрямо регулационните граници с УПИ II-1937 и УПИ ХIII-1932.

- Със Заповед №175/28.01.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр.Бургас 07079.12.776, м.„Кабата“, землище кв. Ветрен, гр. Бургас в границите на предвиденото разширение на населеното място съгласно действащ  ОУП на гр. Бургас, в устройствена зона 1/Жм, с който за ПИ да се обособят УПИ,с функционално отреждане за ниско жилищно застрояване,с предвиден в тях свободни жилищни застройки, ситуирани на нормативни отстояния от регулационни граници към съседни имоти и на 3м от улично-регулационната им граница, с показатели на застрояване, както следва: Височина до 10м., Плътност до 30%, Кинт до 1.0, П озеленяване - минимум 60%, при осигурено задължително паркиране и гариране в УПИ.

- Със Заповед №178/28.01.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с пл. № 167.772 по плана на новообразуваните имоти на с. о. „Каптажа“ в землището с. Изворище, с цел предвиждане на застрояване за изграждане на вилна сграда, разположено на мин. 6.0м от съществуваща улица и на нормативни отстояния от границите към съседни ПИ, с показатели на застрояване в съответствие с устройствената зона Ов: Височина до 7м., Плътност до 40 %, Кинт до 0.8, Озеленяване минимум 50 %.

- Със Заповед №179/28.01.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.706.524 по КК на гр. Бургас, по плана на с. о. „Острица - 1“ в землището кв. Банево, с цел предвиждане на застрояване за изграждане на вилна сграда при установяване на показатели на застрояване в съответствие с ОУП за устройствената зона 2/Ов, разположено на мин.6.0м от съществуваща улица и на нормативни отстояния от границите към съседни ПИ.

- Със Заповед №180/28.01.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.706.525 по КК на гр.Бургас, с.о.„Острица-1“, землището на кв.Банево, гр.Бургас, с който да се предвиди ново свободно застрояване, разположено на 4.0м. от имотните граници на съседните имоти и на 6.0м. от съществуващ път и от дъно на имота, с показатели за застрояване в съответствие с ОУП за устройствена зона 1/Ов, както следва: Височина до 7м., Плътност до 20%, Кинт до 0.8, Озеленяване минимум 70%.

- Със Заповед №181/28.01.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ III - 647 и УПИ XVII - 634 в кв. 59 по плана на гр. Българово, Община Бургас, с цел промяна на дворищно - регулационните граници на УПИ по имотната граница между ПИ 647 и ПИ 634, съвпадаща със съществуващата между двата имота ограда, в съответствие с представените документи за собственост, като площта на УПИ III - 647 се променя от 860 кв. м. на 890 кв. м., а площта на УПИ XVII - 634 се променя от 466 кв. м. на 436 кв. м.

 

- Със Заповед №182/28.01.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-143 и УПИ II-144, кв.45 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.30.263 и 07079.30.265 по КК на гр. Бургас, с което да се обособят шест нови УПИ - УПИ I, УПИ II, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI и УПИ XVII, отредени „за жилищно строителство“, с предвиждане в тях на ново свободно застрояване при спазване изискванията на чл.31, ал.5 от ЗУТ, с показатели на застрояване за устройствена зона Жм2, както следва: Височина до 10.00м.(3ет.), Плътност до 30%, Кинт до 1.2 и Озеленяване мин 50%, от които с дървесна растителност до 25%, при запазване на предвиденото с действащия ПУП улично озеленяване между североизточната част на застройката и уличната регулационна граница.

- Със Заповед №183/28.01.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.933 по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.69 по плана на „ПЗ Север“, гр.Бургас, с който за ПИ да се обособи нов УПИ, при съобразяване с одобрения ПУП-ПУР за обслужващи улици в зоната, с отреждане „За търговски, производствени и административни и складови дейности“, да се предвиди в него ново свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от вътрешните регулационни граници и на 25м. от уличната регулационна граница, с показатели за застрояване в съответствие с ОУП за устройствена зона 12/Смф, както следва: Височина до 21м.(7ет.), Плътност до 60%, Кинт до 4.0, Озеленяване минимум 20%.