ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№1675/31.05.2023

          На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 22 от дневния ред на проведеното на 28.02.2023 г. заседание (Протокол №49),

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 1. Новообразуван поземлен имот с пл. №29(двадесет и девет), находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 185(сто осемдесет и пет) кв. метра, при граници: североизток- НПИ №722.30, югоизток-път, югозапад-НПИ №722.26, северозапад-НПИ №722.28, актуван с Акт №9860/15.02.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 23 130(двадесет и три хиляди сто и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1156,50 лева(хиляда сто петдесет и шест лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2313,00(две хиляди триста и тринадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00(петдесет) лева, без ДДС.

 1. Новообразуван поземлен имот с пл. №90(деветдесет), находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 164(сто шестдесет и четири) кв. метра, при граници: североизток-НПИ №722.94, югоизток-НПИ №722.91, югозапад-НПИ №722.89, северозапад-път, актуван с Акт №9901/21.03.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 500(двадесет хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 1025(хиляда двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2050,00(две хиляди и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00(петдесет) лева, без ДДС.

 1. Новообразуван поземлен имот с пл. №135(сто тридесет и пет), находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 150(сто и петдесет) кв. метра, при граници: североизток- НПИ №722.137, югоизток-НПИ №722.134, югозапад-път, северозапад- НПИ №722.136, актуван с Акт №9861/15.02.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 18750(осемнадесет хиляди седемстотин и петдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 937,50 лева(деветстотин тридесет и седем лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1875,00лева(хиляда осемстотин седемдесет и пет) и цена на тръжната документация - 50,00(петдесет) лева, без ДДС.

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 429(четиристотин двадесет и девет) кв. метра, при граници: североизток-НПИ №722.210, югоизток-път, югозапад-НПИ №722.177, северозапад-НПИ №722.201, актуван с Акт №9865/15.02.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 53 630(петдесет и три хиляди шестстотин и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 2681,50 лева(две хиляди шестстотин осемдесет и един лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5363,00(пет хиляди триста шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация - 107,26 лева(сто и седем лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. Новообразуван поземлен имот с пл. №182(сто осемдесет и две), находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 273(двеста седемдесет и три) кв. метра, при граници: североизток-улица, югоизток-НПИ №722.181, югозапад-улица, северозапад-НПИ №722.183, актуван с Акт №9758/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 34 130(тридесет и четири хиляди сто и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1706,50 лева(хиляда седемстотин и шест лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3413,00(три хиляди четиристотин и тринадесет) лева и цена на тръжната документация - 68,26 лева(шестдесет и осем лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 271(двеста седемдесет и един) кв. метра, при граници: североизток-улица, югоизток-НПИ №722.182, югозапад-улица, северозапад-НПИ №722.184, актуван с Акт №9759/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 33 880(тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1694,00(хиляда шестстотин деветдесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3388,00(три хиляди триста осемдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 67,76 лева(шестдесет и седем лв. и седемдесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 346(триста четиридесет и шест) кв. метра, при граници: североизток-улица, югоизток-НПИ №722.183, югозапад-улица, северозапад-НПИ №722.185, актуван с Акт №9760/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 43 250(четиридесет и три хиляди двеста и петдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 2162,50 лева(две хиляди сто шестдесет и два лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4325,00(четири хиляди триста двадесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 86,50 лева(осемдесет и шест лв. и  петдесет ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 252(двеста петдесет и два) кв. метра, при граници: североизток-улица, югоизток-НПИ №722.184, югозапад-улица, северозапад-НПИ №722.186, актуван с Акт №9761/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 31500(тридесет и една хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 1575,00(хиляда петстотин седемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3150,00(три хиляди сто и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 63,00(шестдесет и три) лева, без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 274(двеста седемдесет и четири) кв. метра, при граници: североизток-улица, югоизток-НПИ №722.185, югозапад-улица, северозапад-НПИ №722.187, актуван с Акт №9762/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 34 250(тридесет и четири хиляди двеста и петдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1712,50 лева(хиляда седемстотин и дванадесет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3425,00(три хиляди четиристотин двадесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 68,50 лева(шестдесет и осем лв. и петдесет ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 341(триста четиридесет и един) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-НПИ №722.186, югозапад-път, северозапад-НПИ №722.188, актуван с Акт №9866/15.02.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 42 630(четиридесет и две хиляди шестстотин и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 2131,50 лева(две хиляди сто тридесет и един лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4263,00(четири хиляди двеста шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация - 85,26 лева(осемдесет и пет лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 72(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 277(двеста седемдесет и седем) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-НПИ №722.187, югозапад-път, северозапад-път, актуван с Акт №9867/15.02.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 34 630(тридесет и четири хиляди шестстотин и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1731,50 лева(хиляда седемстотин тридесет и един лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3463,00(три хиляди четиристотин шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация - 69,26 лева(шестдесет и девет лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 285(двеста осемдесет и пет) кв. метра, при граници: североизток-НПИ №722.209, северозапад-НПИ №722.191, югозапад и северозапад-път, актуван с Акт №9868/15.02.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 35 630(тридесет и пет хиляди шестстотин и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1781,50 лева(хиляда седемстотин осемдесет и един лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3563,00(три хиляди петстотин шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация - 71,26 лева(седемдесет и един лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 208(двеста и осем) кв. метра, при граници: североизток-НПИ №722.209 и НПИ №722.212, югоизток-НПИ №722.192, югозапад-път, северозапад-НПИ №722.190, актуван с Акт №9869/15.02.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 000(двадесет и шест хиляди) лева и стъпка за наддаване в размер на 1300,00(хиляда и триста) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2600,00(две хиляди и шестстотин) лева и цена на тръжната документация - 52,00(петдесет и два) лева, без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 420(четиристотин и двадесет) кв. метра, при граници: североизток-НПИ №722.212, югоизток-НПИ №722.193. югозапад-път, северозапад-НПИ №722.191, актуван с Акт №9870/15.02.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 52 500(петдесет и две хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 2625,00(две хиляди шестстотин двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5250,00(пет хиляди двеста и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 105,00(сто и пет) лева, без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 209(двеста и девет) кв. метра, при граници: североизток-НПИ №722.194, югоизток-НПИ №722.196, югозапад-улица, северозапад-НПИ №722.192, актуван с Акт №9763/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26130(двадесет и шест хиляди сто и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1306,50(хиляда триста и шест лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2613,00(две хиляди шестстотин и тринадесет) лева и цена на тръжната документация - 52,26 лева(петдесет и два лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 201(двеста и един) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-НПИ №722.195, югозапад-НПИ №722.193, северозапад-НПИ №722.212, актуван с Акт №9764/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 130(двадесет и пет хиляди сто и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1256,50 лева(хиляда двеста петдесет и шест лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2513,00(две хиляди петстотин и тринадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,26 лева(петдесет лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 196(сто деветдесет и шест) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-НПИ №722.198, югозапад-НПИ №722.196, северозапад-НПИ №722.194, актуван с Акт №9765/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 500(двадесет и четири хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 1225,00(хиляда двеста двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2450,00(две хиляди четиристотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00(петдесет) лева, без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 221(двеста двадесет и един) кв. метра, при граници: североизток-НПИ №722.195, югоизток-НПИ №722.197, югозапад-път, северозапад-НПИ №722.193, актуван с Акт №9766/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 27 630(двадесет и седем хиляди шестстотин и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1381,50 лева(хиляда триста осемдесет и един лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2763,00(две хиляди седемстотин шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация - 55,26 лева(петдесет и пет лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 218(двеста и осемнадесет) кв. метра, при граници: североизток- НПИ №722.198, югоизток-НПИ №722.200, югозапад-път, северозапад-НПИ №722.196, актуван с Акт №9767/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 27 250(двадесет и седем хиляди двеста и петдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1362,50лева(хиляда триста шестдесет и два лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2725,00(две хиляди седемстотин двадесет и пет) лева и цена на тръжната документация – 54,50лева(петдесет и четири лв. и петдесет ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 197(сто деветдесет и седем) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-НПИ №722.199, югозапад-НПИ №722.197, северозапад-722.195, актуван с Акт №9768/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24630(двадесет и четири хиляди шестстотин и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1231,50 лева(хиляда двеста тридесет и един лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2463,00(две хиляди четиристотин шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация – 50,00(петдесет) лева, без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 205(двеста и пет) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-НПИ №722.201, югозапад-НПИ №722.200, северозапад-НПИ №722.198, актуван с Акт №9769/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25630(двадесет и пет хиляди шестстотин и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1281,50 лева(хиляда двеста осемдесет и един лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2563,00(две хиляди петстотин шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация – 51,26 лева(петдесет и един лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 213(двеста и тринадесет) кв. метра, при граници: североизток-НПИ №722.199, югоизток-НПИ №722.201, югозапад-път, северозапад-НПИ №722.197, актуван с Акт №9770/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 630(двадесет и шест хиляди шестстотин и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1331,50 лева(хиляда триста тридесет и един лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2663,00(две хиляди шестстотин шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация – 53,26 лева(петдесет и три лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 365(триста шестдесет и пет) кв. метра, при граници: североизток-край на ПНИ, югоизток-път, югозапад-НПИ №722.210, северозапад-край на ПНИ, актуван с Акт №9771/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 45 630(четиридесет и пет хиляди шестстотин и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 2281,50 лева(две хиляди двеста осемдесет и един лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4563,00(четири хиляди петстотин шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация – 91,26 лева(деветдесет и един лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 408(четиристотин и осем) кв. метра, при граници: североизток и северозапад-път, югоизток-НПИ №722.212, югозапад-НПИ №722.191 и НПИ №722.190, актуван с Акт №9977/20.06.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 51 000(петдесет и една хиляди) лева и стъпка за наддаване в размер на 2550,00(две хиляди петстотин и петдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5100,00(пет хиляди и сто) лева и цена на тръжната документация – 102,00(сто и два) лева, без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 285(двеста осемдесет и пет) кв. метра, при граници: североизток-НПИ №722.202, югоизток-път, югозапад-НПИ №722.178, северозапад-НПИ №722.201, актуван с Акт №9772/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 35 630(тридесет и пет хиляди шестстотин и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1781,50 лева(хиляда седемстотин осемдесет и един лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3563,00(три хиляди петстотин шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация – 71,26 лева(седемдесет и един лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 345(триста четиридесет и пет) кв. метра, при граници: североизток-НПИ №722.176, югоизток-път, югозапад-НПИ №722.1461 и път, северозапад-път, актуван с Акт №9773/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 43 130(четиридесет и три хиляди сто и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 2156,50 лева(две хиляди сто петдесет и шест лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4313,00(четири хиляди триста и тринадесет) лева и цена на тръжната документация – 86,26 лева(осемдесет и шест лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 413(четиристотин и тринадесет) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-НПИ №722.194, югозапад-НПИ №722.192 и НПИ №722.191, северозапад-НПИ №722.209, актуван с Акт №9978/20.06.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 51 630(петдесет и една хиляди шестстотин и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 2581,50 лева(две хиляди петстотин осемдесет и един лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5163,00(пет хиляди сто шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация – 103,26лева (сто и три лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 262(двеста шестдесет и два) кв. метра, при граници: североизток- НПИ №722.130, югоизток и югозапад-край на ПНИ, северозапад-НПИ №722.128, актуван с Акт №9864/15.02.2022 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 32 750(тридесет и две хиляди седемстотин и петдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1637,50 лева(хиляда шестстотин тридесет и седем лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3275,00(три хиляди двеста седемдесет и пет) лева и цена на тръжната документация – 65,50 лева(шестдесет и пет лв. и петдесет ст.), без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 150(сто и петдесет) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-НПИ №722.241, югозапад-НПИ №722.132, северозапад-НПИ №722.141, актуван с Акт №10170/31.01.2023 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 18 750(осемнадесет хиляди седемстотин и петдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 937,50(деветстотин тридесет и седем лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1875,00(хиляда осемстотин седемдесет и пет) лева и цена на тръжната документация –50,00(петдесет) лева, без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 148(сто четиридесет и осем) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-път, югозапад-НПИ №722.173, северозапад-НПИ №722.172, актуван с Акт №9775/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 18 500(осемнадесет хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 925,00(деветстотин двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1850,00(хиляда осемстотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация –50,00(петдесет) лева, без ДДС;

 1. , находящ се в кадастрален район 722(седемстотин двадесет и две) по ПНИ на м. „Шилото“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 142(сто четиридесет и два) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-път, югозапад-НПИ №722.130, северозапад-НПИ №722.131, актуван с Акт №9776/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 17750(седемнадесет хиляди седемстотин и петдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 887,50 лева(осемстотин осемдесет и седем лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1775,00(хиляда седемстотин седемдесет и пет) лева и цена на тръжната документация –50,00(петдесет) лева, без ДДС;

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 28.06.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 26.06.2023 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 27.06.2023 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 05.07.2023 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 03.07.2023 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 04.07.2023 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Ивелина Маринска.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /п/

Кмет на Община Бургас