СЪОБЩЕНИЕ

ОТ ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС,  Община Бургас съобщава 

- Със Заповед № 511/01.03.2018г. на кмета на Община Бургас Димитър Николов:

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.44 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол №37) и решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.29 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018 г. заседание (Протокол №38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ОТ К Р И В А М:

Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, актуван с Акт №8238/26.01.2016 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ V-333, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по влязъл в сила ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“, одобрен с Решение №32-19/18.03.2010г. на Общински съвет – Бургас, целият с площ 5687 кв.м, отреден „За високотехнологично производство“, при граници: север – УПИ IV-333, изток – велоалея откъм улица с о.т. 228 – о.т. 229, юг – велоалея откъм улица с о.т. 230 – о.т. 233, запад – УПИ VІ-333, съответен на ПИ с идентификатор 07332.64.655 по влезли в сила КККР на землище гр. Българово, одобрени със Заповед №РД-18-252/24.08.2017 на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият с площ 5685 кв.м, при съседи: 07332.74.21, 07332.64.654, 07332.64.664, 07332.64.656.

Определям начална конкурсна цена не по-ниска от 74 257 (седемдесет и четири хиляди двеста петдесет и седем) лева.

Определям стъпка за наддаване – 7 426 (седем хиляди четиристотин двадесет и шест) лева.

 

Определям следните изисквания към всеки от кандидатите, за които представят писмена декларация:

1. Да бъде предложен размер на първоначалната инвестиция, свързана с построяване на производствена база и нейното оборудване - не по-малък от 200 000 (двеста хиляди) лева, като участникът представи референции или други доказателства за финансови възможности за изпълнение на предложената инвестиция;

2. Да се предложи разкриване на  минимум  6 (шест) работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба;

3. Да се осигури предложеният брой работни места по трудов договор в изградения обект и да се поддържат за срок не по-кратък от 10 (десет) години;

4. В 5 (пет) месечен срок от датата на сключване на договора, да се изготви и представи в Община Бургас проектна документация, за реализиране на инвестицията;

5. Да се започне строителството в имота, предмет на продажба, не по-късно от 7 (седем) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Да се завърши строителството на обекта и да се въведе в експлоатация в 37 (тридесет и седем) месечен срок от датата на издаване на строително разрешение;

7. Да не се извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 (десет) години;

8. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената инвестиция. 

Определям следните условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна цена в размер от 74 257 (седемдесет и четири хиляди двеста петдесет и седем) лева, без ДДС;

2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева;

3. Размер на инвестиция за довеждаща инфраструктура и благоустрояване в индустриалната зона, не по-малко от 20 000 (двадесет хиляди) лева;

4. Брой осигурени работни места, след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба,  не по-малко от 6 (шест), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 10 (десет) години. 

Определям следните критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка: 

Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано икономически най-изгодното предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии: 

1. К1 –  Цена  (конкурсна  цена в лева, без ДДС) – не по-ниска от 74257 (седемдесет и четири хиляди двеста петдесет и седем) лева, без ДДС

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц  х 50

Ц(макс.),

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц(макс.) е най–високата предложена такава.

Тежест на критерия: N1=0,5 

2. К2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по- малка от 200 000 (двеста хиляди) лева.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = И  х 25

 И(макс.),

където И е предложеният от кандидата размер на инвестицията, а И(макс.) е най-голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен.

Тежест на критерия: N2=0,25 

3. К3 – Размер на инвестиция за довеждаща инфраструктура и благоустрояване в индустриалната зона – не по-малко от 20 000 (двадесет хиляди) лева.

Кандидатите получават от 1 до 15 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К3 = ЦИ  х 15

ЦИ(макс.),

където ЦИ е предложеният от кандидата размер на цена на инвестицията, а ЦИ(макс.) е най-голямата цена на инвестицията, която ще бъде предложена.

Тежест на критерия: N3=0,15 

4. К4 – Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 10 (десет) години – не по - малко от 6 (шест) работни места.

Кандидатите получават от 1 до 10 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К4 = Р  х 10

Р(макс.),

където Р е предложеният от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни места, които ще бъдат поддържани.

Тежест на критерия: N4=0,10 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3 + К4хN4 

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка К. 

Офертата на кандидата трябва да е изготвена, в съответствие с приложените образци и да е съобразена с решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.44 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г.  заседание (Протокол №37) и решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.29 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018 г. заседание (Протокол №38).

Наддавателното предложение се поставя в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 7 426 (седем хиляди четиристотин двадесет и шест) лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон гр. Бургас.

Цената за закупуване на документацията за участие в конкурсната процедура в размер на 148,60 (сто четиридесет и осем лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС (невъзстановими), се заплаща в брой на касата на Община Бургас, в центъра за административно обслужване на гражданите, при закупуване на документацията.

Документацията за участие в конкурса се закупува от Центъра за административно обслужване на гражданите, находящ се на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Крайният срок за закупуване на документацията за участие в конкурса е до 16.03.2018 г.

Предложенията за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в надписан, запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в срок до 19.03.2018 г.

Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 09.03.2018 г. от 09:30 до 16:00 часа. Заявки за огледа се приемат на тел. 056 907223 до 08.03.2018 г. 16:30 часа.

Дата и място за провеждане на конкурса –  20.03.2018 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. ”Александровска” №26, стая №111. 

Утвърждавам конкурсна документация, както следва: заявление – приложение №1;  декларация - приложение №2;  проект на договор – приложение №3; декларация, специални условия - приложение №4;  декларация за оглед на имота - декларация - приложение №5; декларация за приемане условията на конкурса - приложение №6; наддавателно предложение – приложение №7; Копие от настоящата заповед; Скица; Обяснителна записка.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Заповедта за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.”Александровска”.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд – Бургас.

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия. 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

 Кмет на Община Бургас