С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава:

- С Решение № 41-7/24.04.2018г. на Общински съвет Бургас:

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за територията на с.о. Брястите 1 и 2, землище на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.

ПУП-ПУР да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №2 за планиране и проектиране  на транспортно комуникационните системи на урбанизираните територии.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за територията на с.о. Брястите 1 и 2, землище на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 24.04.2018г., Протокол №41, т.7 (вх.№08-00-7288) от дневния ред.

- С Решение № 41-8/24.04.2018г. на Общински съвет Бургас:

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за селищно образувание Каптажа, землището на с. Изворище.

ПУП-ПУР да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №2 за планиране и проектиране  на транспортно комуникационните системи на урбанизираните територии.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за селищно образувание Каптажа, землището на с. Изворище.

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 24.04.2018г., Протокол № 41, т.8 (вх.№08-00-7291) от дневния ред.

- С Решение №41-9/24.04.2018г. на Общински съвет Бургас:

1. На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.2.1 и 72151.37.65 по КК на с. Твърдица, Община Бургас - общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2.1 по КК на с. Твърдица, Община Бургас.

ПУП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ.

Към ПУП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията и посочени площи.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2.1 по КК на с. Твърдица, Община Бургас.

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 24.04.2018г., Протокол №41, т.9 (вх.№ 08-00-7290) от дневния ред.