ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

1155/21.05.2020 г.

На основание чл.14, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 31.03.2020 г. заседание (Протокол № 8),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособени обекти – публична общинска собственост, както следва:

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 5, с площ 173,20 кв. м, разположен на кота +1.53, при граници: север - външен зид, изток – вход, юг – зала № 1, запад – външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 091,16 лева (хиляда деветдесет и един лв. и шестнадесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 109,11 лева (сто и девет лв. и единадесет ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 3 273,48 лева (три хиляди двеста седемдесет и три лв. и четиридесет и осем ст.)

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 16, с площ 16,60 кв. м, при граници: север – коридор, изток – коридор, юг – зала № 1, запад – помещение № 17, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 104,58 лева (сто и четири лв. и петдесет и осем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,45 лева (десет лв. и четиридесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 313,74 лева (триста и тринадесет лв. и седемдесет и четири ст.)

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 17, с площ 17,63 кв. м, при граници: : север – коридор, изток – обект № 16, юг – зала № 1, запад – помещение № 18, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 111,06 лева (сто и единадесет лв. и шест ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,10 лева (единадесет лв. и десет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 333,18 лева (триста тридесет и три лв. и осемнадесет ст.)

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 20, с площ 14,06 кв. м, при граници: север – коридор, изток – вход към залата, юг – коридор, запад – вход към залата, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,85 лева (осем лв. и осемдесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 265,71 лева (двеста шестдесет и пет лв. и седемдесет и една ст.)

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 21, с площ 14,06 кв. м, при граници: север –  фоайе, изток – обект № 22, юг – коридор, запад – вход на спортната зала, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,85 лева (осем лв. и осемдесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 265,71 лева (двеста шестдесет и пет лв. и седемдесет и една ст.)

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 22, с площ 14,06 кв. м, при граници: север –  фоайе, изток – вход на спортната зала, юг – коридор, запад – обект № 21, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,85 лева (осем лв. и осемдесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 265,71 лева (двеста шестдесет и пет лв. и седемдесет и една ст.)

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к.„Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 4, с площ 16,80 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – обект № 5, юг – външен зид, запад - входно преддверие, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,07 лева (сто и деветнадесет лв. и седем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,90 лева (единадесет лв. и деветдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 357,21 лева (триста петдесет и седем лв. и двадесет и една ст.)

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к.„Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 5, с площ 12,50 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – фоайе, юг – външен зид, запад - обект № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,59 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и девет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,85 лева (осем лв. и осемдесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 265,77 лева (двеста шестдесет и пет лв. и седемдесет и седем ст.)

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к.„Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 6, с площ 37,00 кв. м, при граници: север – зала, изток – вход към залата, юг – фоайе, запад – обект № 7, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 262,23 лева (двеста шестдесет и два лв. и двадесет и три ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 26,22 лева (двадесет и шест лв. и двадесет и две ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 786,69 лева (седемстотин осемдесет и шест лв. и шестдесет и девет ст.)

Търгът да се проведе на 10.06.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

            Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 08.06.2020 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 09.06.2020 г.

Оглед на обекта може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0884 229 040 – Toшко Вълканов.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 17.06.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 15.06.2020 г.

Нови заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 16.06.2020 г.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 – Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас