С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №603/13.03.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, ал.6 от ЗУТ заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ I-680 по плана на в.з.„Минерални бани“, ПИ с идентификатор 07079.701.437 по КК на гр. Бургас, с което да се промени отреждането на УПИ от „за балнео-санаториум“ в „за обществено обслужване“ при запазване непроменени характера, начина на застрояване и устройствените показатели - Височина, Плътност, Кинт и Озеленяване.

 

- Със Заповед №604/13.03.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас разрешава да се изработи проект на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ VII в кв.22 по плана на ж.р. „Меден рудник“, зона Б, гр. Бургас,  ПИ с идентификатор  07079.653.574 по КК на гр.Бургас, с който да се предвиди застрояване на обслужващи сгради, в границите на УПИ, ситуирано на мин. 6.00м. от съществуващ в УПИ трафопост, при съобразяване с изградените съоръжения в имота.

 

- Със Заповед №605/13.03.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 и чл.134, ал.2, ал.6 от ЗУТ заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас разрешава да се изработи Подробен устройствен  план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.2446 по КК на гр. Бургас, в бивш масив 142, местност „Мадика“, землище Бургас, и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-52, кв.60, ПЗ „Север“, ПИ с идентификатор 07079.3.2056 по КК на гр. Бургас, в бивш масив 142, местност „Мадика“, землище Бургас, с цел разширение на урбанизираната територия във връзка с чл.67а, ал. 1 от ППЗОЗЗ, с което да се променят границите на УПИ XVI-52 и в него да се включи и ПИ с идентификатор 07079.3.2446 по КК на гр. Бургас, при съобразяване с ПУП-ПУР в процедура, като регулационните граници на новия УПИ се проведат по имотните граници на ПИ с идентификатор 07079.3.2446 по КК на гр. Бургас, запази се отреждането на УПИ „за складова база за промишлени стоки“ и се предвиди в него ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на нормативни отстояния от регулационните граници и сгради в съседни УПИ, с показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 8/Пп, както следва: Плътност до 80%, Кинт до 2,5, Озеленяване минимум 20% и Височина до 10,00 м.

- Със Заповед №608/13.03.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас разрешава да се изработи Подробен устройствен  план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.12.803 по КК на гр.Бургас, /бивш имот 024023, в бивша местност „До шосет“(„Шосе бою“), земище на кв.Ветрен, гр.Бургас/, с цел урегулиране на имота, като регулационните граници на УПИ се проведат по имотните граници на имота по кадастрална карта, при което улично-регулационната граница на обслужваща улица с о.т.108 до о.т.107 да се проведе по имотната граница, представляваща лице на УПИ за ПИ  с идентификатор 07079.12.803 към улица „Осъм“, с предвиждане в новообразувания УПИ на ново свободно застрояване на нормативни отстояния от имотните граници към съседни имоти и на 3.00м. от обслужваща улица, в условията на чл.31, ал.1 и ал.5 и чл.32 от ЗУТ, с показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 10м., Плътност до 30%, Кинт до 1.0, Озеленяване минимум 60%.

- Със Заповед №609/13.03.2019г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, ал.6 от ЗУТ заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI-762 в кв.44 по плана на ПЗ “Север“, ПИ с идентификатор 07079.605.401 по КК гр. Бургас, с което се предвижда промяна на предназначението на УПИ XVI-726 от „за производствено-складова база за промишлени стоки и услуги“ в „за производствено-складова база за промишлени стоки и услуги и бензиностанция“ при запазване на показателите за застрояване по действащ ПУП.