Докладната записка с изготвянето на документа е на група общински съветници. Снимка Архив Черноморие-бг

Докладната записка с изготвянето на документа е на група общински съветници. Снимка Архив Черноморие-бг

Наредба ще определя изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на Бургас. Документът трябва да изисква спазването им от техните собственици или инвеститори. Това предлагат в докладна записка общинските съветници Георги Дракалиев, Николай Стоянов и архитект Петър Статев.

През пролетта на 2019 г., Народното събрание прие някои изменения и допълнения на Закона за устройство на територията, като с едно от тях законодателят дава възможност на местната власт да определя специфични изисквания за облика на градските пространства.

Вносителите на докладната обръщат внимание, че общините биха могли да определят и допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, основни ремонти на сгради, свързани с опазването на архитектурните ансамбли и градската среда.

За да се случат всички тези неща обаче, Законът постановява, че е необходимо Общинските съвети предварително да приемат специални наредби.

"Ние считаме, че изготвянето и приемането на такава наредба е изключително необходимо за град Бургас. Eдно от нещата, за които нейните разпоредби трябва да допринесат, е подобряване на състоянието на сградния фонд в Бургас. В старата част на нашия град например, все още съществуват множество стари търговски и жилищни сгради, с прекрасни форми и изящни фасади. Повечето от тях са творение на известни архитекти и проектанти, сред които както българи, така и чужденци. Става дума за сгради, строени преди първата половина на ХХ в., повлияни от модерните тогава в Европа неокласицизъм, ренесанс, барок, модерн, рококо и сецесион, като има и немалко такива, издигнати още през XIX в. Една част от тях имат статут на паметници на културата с различно значение или на недвижими културни ценности. Те безспорно красят улиците в ЦГЧ и придават на Бургас един по-стойностен и по-културен облик. Опазването и поддръжката им в добър вид привлича погледите на гостите на града, влияе положително на неговия имидж и оказва благоприятно въздействие върху туризма", мотивират се общинските съветници.

Те обръщат внимание, че в Бургас, през последните години, е свършена огромна по обем работа. Със средства на общината са изработени проекти за възстановяване на множество фасади на сгради в ЦГЧ, като по-голямата част от тях вече са изпълнени.