Докладната записка на ГЕРБ ще бъде разгледана на предстоящата сесия. Снимка Архив Черноморие-бг

Докладната записка на ГЕРБ ще бъде разгледана на предстоящата сесия. Снимка Архив Черноморие-бг

Съветниците от групата на ГЕРБ в ОбС - Бургас предлагат конкретни мерки за защита на гражданите и бизнеса в Бургас в извънредна докладна записка. Предложенията са свързани с икономическите последици,  вследствие на усложнената епидемиологична обстановка и въведеното извънредно положение в страната на 13-ти март във връзка с разпространението на корана вируса.

Докладната записка ще бъде предложена за гласуване в местния парламент на предстоящото заседание в края на март. А те са:

-  Да се освободят от такса за ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците на децата, посещаващи детски заведения на територията на Община Бургас.

-  Да се освободят от заплащане на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение и от заплащане цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ.. Мярката е за обекти, които са затворени на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение.

-  Да се освободят от заплащане на наем търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Това са наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето, в което са затворени на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение.

-  Да се даде възможност на таксиметровите водачи да преустановят временно дейността си, като за  времето, когато не са работили, ще им бъде възстановен внесения данък таксиметров превоз, съгласно чл.61, ал.2 от ЗМДТ. Ще бъдат освободени еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз.

Да се отложи плащането на дължимите месечни наеми за общински жилища до края на календарната 2020 г.