На 14 февруали няколко двойки в Бургас сключиха граждански брак. Снимка Архив Черноморие-БГ

На 14 февруали няколко двойки в Бургас сключиха граждански брак. Снимка Архив Черноморие-БГ

Ръст на браковете и разводите през 2017 година отчитат от Териториално стастическо бюро "Югоизток". През 2017 г. се наблюдава увеличаване на броя на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове в областта са 1 955 и са със 158 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 75.3% (1 473) са сред населението в градовете. В селата са сключени 482 брака. Най-много са сключените граждански бракове при мъжете във възрастта от 25 до 34 години (54.3%), докато при жените се очертава диапазонът между 20 и 29 години (54.2%).

Увеличаването на броя на сключените бракове води и до увеличение на коефициента на брачност, който през 2016 г. е 4.3‰, а през 2017 г. нараства до 4.7‰.

За 86.8% от мъжете и 86.3% от жените, сключили граждански брак през 2017 г. той е бил първи.

През 2017 г. разводите в областта са 683, като спрямо 2016 г. броят им се увеличава със 7.4%. От всички прекратени бракове 86.5% се отнасят за населението в градовете. Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 37.6%, а при жените - 32.4%.

Разводът е бил първи за 88.6% от мъжете и 87.7% от жените, разтрогнали своите бракове през 2017 година.