Събранието ще се проведе в сградата на акционерното дружество. Снимка Архив Черноморие-бг

Събранието ще се проведе в сградата на акционерното дружество. Снимка Архив Черноморие-бг

Общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД ще се проведе на 6 юни. То е свикано от изпълнителния директор на дружеството Златко Димитров. Събранието ще премине при следния дневен ред: 
- Приемане на годишния финансов отчет за 2018г. и одитния доклад на регистрирания одитор Дафин Асенов Средков дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г., чрез "Оптима одит 2016" ЕООД, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Слънчев бряг" АД за 2018 г.; проект за решение

- ОС приема годишния финансов отчет за 2018 г и одитния доклад на регистрирания одитор Дафин Асенов Средков, диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Слънчев бряг" АД за 2018г., приложени в писмените материали за ОСА;
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.;
- Приемане на доклад на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД за дейността му през 2018г. рег. № В02-00-49/09.04.2019 г.; проект за решение

- ОС приема доклада рег. № В02-00-49/09.04.2019 г. на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД за 2018г.;
- Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.; проект за решение

- ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на "Слънчев бряг" АД за 2018г.;
- Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018г.; проект за решение

- Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2018г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2018 г. и да не се изплащат дивиденти;
- Приемане на решение за покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 година в размер на 14 150 902,11 лева от статия "Резерви", а загубата от 2018 година, както и тези от периода 2014-2017 година да останат в неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2018 година да не се изплащат дивиденти във връзка с доклад вх.№В02-00-51/09.04.201 9г. на главния счетоводител Маргарита Пологова; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството във връзка с доклад вх.№В02-00-51/09.04.2019г. на главния счетоводител Маргарита Пологова за покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 година в размер на 14 150 902,11 лева от статия "Резерви", а загубата от 2018 година, както и тези от периода 2014-2017 година да останат в неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2018 година да не се изплащат дивиденти;
- Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2018г. – 31.12.2018г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2018г. – 31.12.2018г.;
- Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Слънчев бряг" АД за 2019г. и сключване на договора с него по препоръка на ОСА; проект за решение - ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, чрез "Оптима Одит 2016" ЕООД за одитиране на годишния финансов отчет за 2019г. и дава препоръка за сключване на договор с него.

Максим Момчилов