Таксите ще се събират от Пристанищна инфраструктура. Снимка Архив Черноморие-бг

Таксите ще се събират от Пристанищна инфраструктура. Снимка Архив Черноморие-бг

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Целта на промените е въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17.04.2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби.

С измененията се регламентира, че експлоатационните разходи на пристанищните съоръжения за приемане и третиране на отпадъците от корабите се покриват чрез събирането на такси, и се посочват принципите за определяне на техния размер. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", като управителен орган на пристанищата за обществен транспорт, е структурата, която осигурява приемни съоръжения за отпадъци, както и средствата за борба с нефтени разливи и аварии в пристанищата.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България предвижда и внасяне на необходимите промени в Кодекса на търговското корабоплаване, които уреждат основанието за приемане на подзаконовия нормативен акт.