Държавната агенция за бежанците е към Министерски съвет

Държавната агенция за бежанците е към Министерски съвет

Украинци могат да подават документи за статут и международна закрила на три места в страната. Молбата можете да подадете пред длъжностните лица на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) или пред друг български държавен орган, който ще я препрати на ДАБ при МС.

За да бъде регистрирана Вашата молба за предоставяне на международна закрила и да бъде образувано производство е необходимо да се явите лично в един от следните Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ при МС:

- Регистрационно-приемателен център гр. София, адрес: гр. София, кв. "Овча купел", ул. "Монтевидео" № 21а

- Регистрационно-приемателен център с. Баня, адрес: с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани" №17

- Регистрационно-приемателен център – Харманли, адрес: гр. Харманли, ж.к. "Дружба" № 23

Вашата молба за предоставяне на международна закрила следва да бъде в писмена форма и да съдържа Вашите лични данни, конкретното искане към Република България и координати за обратна връзка с Вас.

По време на регистрацията Ви като лице, търсещо международна закрила в Република България ще бъдете фотографиран и ще Ви бъдат взети пръстови отпечатъци. По време на регистрацията ще Ви бъде предоставена подробна информация за правата и задълженията Ви по време на производството за предоставяне на международна закрила. След регистрация ще Ви бъде издадена регистрационна карта, която трябва да носите постоянно у себе си до приключване на производството.

Ако сте родител и придружавате в Република България вашето ненавършило 18-годишна възраст дете, Вие можете да поискате закрила и за него. В този случай при явяването Ви в териториалното поделение детето/децата следва да бъдат с Вас.

Ако сте непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, можете да подадете молба за предоставяне на международна закрила от собствено име. В такъв случай ще Ви бъде назначен представител от Националното бюро за правна помощ, който ще Ви представлява по време на производството за международна закрила.

По време на производството може да бъдете настанен в Регистрационно-приемателен център на ДАБ при МС или на избран от Вас адрес, в случай че разполагате със средства за задоволяване на основните си жизнени и битови потребности.

До приключване на производството за предоставяне на международна закрила Вие сте здравно осигурен при условията и по реда за българските граждани. След приключване на производството, лицата с предоставена международна закрила поемат заплащането на здравно осигурителните си вноски.

В случай, че производството за предоставяне на международна закрила не приключи в срок от 3 месеца от подаване на молбата Ви по независещи от Вас причини, Вие имате право на достъп до пазара на труда.

След предоставяне на международна закрила имате право на достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство.

Допълнителна информация можете да получите на място в Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ при МС, на следния e-mail: [email protected] или на телефони: +359 876 388 427 или +359 876 388 437.