За една година броят на леглата се е увеличил с 10%. Снимка Архив Черноморие-БГ

За една година броят на леглата се е увеличил с 10%. Снимка Архив Черноморие-БГ

В Бургаско има 20 здравни заведения с 2 813 легла, като 17 от тях са болници с 2 515 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 90 със 162 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 7 със 199 легла. Това сочат данните на Териториално стастическо бюро "Югоизток" - Бургас към 31-и декември 2017 година.

                (Брой)

 

Заведения

Легла

Лечебни заведения за болнична помощ

20

2 813

Болници

17

2 515

Многопрофилни болници

9

1 390

Специализирани болници

8

1 125

Центрове за кожно-венерически заболявания

1

10

Комплексни онкологични центрове

1

156

Центрове за психично здраве

1

132

Лечебни заведения за извънболнична помощ

90

162

Диагностично-консултативни центрове

6

38

Медицински центрове

42

112

Дентални центрове

1

2

Медико-дентални центрове

1

10

Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории

40

-

Други лечебни и здравни заведения

7

199

в това число:

 

 

Центрове за спешна медицинска помощ

1

-

Регионални здравни инспекции

1

-

Домове за медико-социални грижи за деца

1

154

 

 

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

В сравнение с 2016 година легловия фонд на болниците се увеличава с 10.0%.

Многопрофилните болници са 9 с 1 390 легла. Те представляват 52.9% от болниците и в тях е съсредоточен 55.3% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият фонд в тези болници варира в широки граници - от 45 до 507 легла, като средният брой легла е 154.

Разпределението на заведенията и леглата в специализираните  болници е, както следва: за активно лечение - 3 със 126 легла; за рехабилитация - 5 с 999 легла.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. Разпределението на тези заведения по видове е, както следва:

- Центрове за кожно-венерически заболявания - 1 заведение с 10 легла;

- Комплексни онкологични центрове - 1 заведение със 156 легла;

- Центрове за психично здраве - 1 заведение със 132 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 година е 683 на 100 000 души от населението.

Заведенията за извънболнична помощ са 90 със 162 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2016 г. броят на тези заведения намаляват с 2, докато броят на леглата в тях се увеличава с 18 или с 12.5%.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове - 42 заведения със 112 легла, следват диагностично-консултативните центрове - 6 с 38 легла, медико-денталните центрове - 1 с 10 легла и денталните центрове - 1 с 2 легла.

В края на годината в областта функционират и 40 самостоятелни медико-диагностични и самостоятелни медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В област Бургас тези заведения са 7 със 199 легла, като с най-голяма леглова база са домовете за медико-социални грижи за деца - 1 със 154 легла.