122 762 заети лица работят в нефинансови предприятия. Снимка Архив Черноморие-бг

122 762 заети лица работят в нефинансови предприятия. Снимка Архив Черноморие-бг

В Бургас и региона е най-голям делът на фирмите с до 9 служители. В Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 30 736 нефинансови предприятия, в които работят 122 762 заети лица или с 0.1% по-малко от 2017 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 3 007 млн. лева, която е с 2.0% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 17 787 млн. лева и са с 9.5% повече от предходната година, произведена е продукция за 14 145 млн. лева или с 9.3% повече от 2017 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) - 94.1% от общия брой, в които е произведена продукция за 2 170 млн. лева по текущи цени или 15.3% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) - 5.0 % от всички и съответно 1 783 млн. лева с относителен дял на произведена продукция от 12.6%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) - 0.8% от всички и съответно 1 821 млн. лева и дял от 12.9%. Големите предприятия (над 250 заети) - 0.1% от всички и съответно 8 371 млн. лева произведена продукция и дял от 59.2%.

През 2018 г. нефинансовите предприятия реализирали печалба са 21 670, със загуба приключват 5 470, и с нулев резултат 3 596.

Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 1 590 предприятия, или 5.2% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2018 г. достигат 311 млн. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 0.4процентни пункта.

Броят на заетите лица достига 4 959 и формира относителен дял от 4.0% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 148 млн. лева, или с 16.1% по-малко спрямо 2017 година.

Индустрия (с изкл. на строителството)

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 1 572 промишлени предприятия, или 5.1% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2018 г. по текущи цени достигат 8 289 млн. лева. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 1.3 процентни пункта.

В промишления сектор през 2018 г. броят на заетите лица достига 24 234 и формира най-голям дял - 19.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 749 млн. лева, или с 25.4% по-малко спрямо 2017 година.

През 2018 г. сектор "Индустрия (с изкл. на строителството)" e произвел продукция в размер на 8 613 млн. лева, или с 6.3% повече в сравнение с предходната година.

През 2018 г. промишлените предприятия са отчели оборот в размер на 8 808 млн. лева, който е с 6.1% повече спрямо 2017 година.

През 2018 г. сектор "Селско, горско и рибно стопанство" е произвел продукция в размер на 311 млн. лева, или с 4.7% по-малко в сравнение с предходната година, и е отчел оборот в размер на 312 млн. лева, който е с 11.5% по-малко спрямо 2017 година.

Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 1 773 предприятия, или 5.8% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в сектор "Строителство" достигат 1 104 млн. лева по текущи цени, или с 5.7% повече в сравнение с предходната година.

В сектора работят 11 745 лица и формират относителен дял от 9.6% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 300 млн. лева, или със 17.9% повече спрямо 2017 година. Oтносителният дял на сектора в общата добавена стойност нараства с 1.3 процентни пункта в сравнение с предходната година.

През 2018 г. сектор "Строителство" e произвел продукция в размер на 1 155 млн. лева, или с 9.5% повече спрямо 2017 година.

Строителните предприятия са отчели оборот в размер на 1 115 млн. лева, който е с 6.0% повече в сравнение с предходната година.

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 10 807 предприятия, или 35.1% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" достигат 4 667 млн. лева по текущи цени, или с 8.3% повече в сравнение с 2017 година.

В сектора работят 28 757 лица и формират относителен дял от 23.4% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 451 млн. лева, или с 12.9% повече спрямо 2017 година. Относителният дял на сектора в общата добавена стойност нараства с 1.5 процентни пункта в сравнение с предходната година.

През 2018 г. сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" e произвел продукция в размер на 819 млн. лева, или с 12.8% повече спрямо 2017 година.

Търговските предприятия са отчели оборот в размер на 4 669 млн. лв., който е с 8.2% повече в сравнение с предходната година.

Услуги

За област Бургас годишен отчет в НСИ са представили 14 994 предприятия от сектора на услугите, или 48.8% от общия брой, като относителният им дял от общо отчетените предприятия нараства с 0.3 пункта в сравнение с 2017 година.

През 2018 г. в сектора на услугите са реализирани нетни приходи от продажби за 3 416 млн. лв. по текущи цени. Спрямо 2017 г. относителният им дял в обема на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия се увеличава с 2.3 пункта.

Броят на заетите лица в сектора на услугите достига 53 067 или 43.2% от общия брой, а относителният им дял от заетите в нефинансовите предприятия се увеличава с 0.5 пункта спрямо 2017 година.

Добавената стойност по факторни разходи е 1 359 млн. лева, или с 21.9% повече спрямо 2017 година.

През 2018 г. в сектор "Услуги" произведената продукция е в размер на 3 247 млн. лева, или с 19.0% повече в сравнение с предходната година.

През 2018 г. нефинансовите предприятия от този сектор са отчели оборот в размер на 3 420 млн. лева, който е с 24.2% повече спрямо 2017 година.