Компенсациите са само за деца, които не са приети в яслите. Снимка Община Варна

Компенсациите са само за деца, които не са приети в яслите. Снимка Община Варна

Започна подаването на заявления за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитаване и обучение на деца, които не са приети в ясли и яслени групи в общинските детски заведения във Варна, съобщиха от дирекция "Здравеопазване" в Община Варна.

Родителите, които имат право да получат обезщетението, трябва да отговарят на следните условия:

1. Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места; 

2. Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина; 

3. Общината по настоящ адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район; 

4. Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление; 

5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

На компенсиране със средства от държавния бюджет подлежат направените от родителите разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, ако са спазени горепосочените условия и разходите са определени, като допустими. Допустими разходи са за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група; разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица. Разходите по т. 2 са допустими, ако физическото лице, което е медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент или фелдшер или педагог с висше образование по специалност "Предучилищна педагогика".

Заявленията се подават по настоящ адрес на детето всеки месец от първо до пето число до края на годината. Те се подават лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, до кмета на Община Варна на гише в звеното за административно обслужване. Заявлението е по образец, съгласно приложение №1 към постановление №231/01.08.2022 г. и може да го намерите на сайта на Община Варна - https://varna.bg/bg/755

Към него се прилагат следните документи:

- За компенсиране на разходи за заплащане на такси по договори с частна детска ясла или частна детска градина с яслена група: договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с частна детска ясла или частна детска градина с яслена група /прилага се оригинал, еднократно и при настъпили промени/; Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон; Документ за банкова сметка.

- За компенсиране на разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и възпитание, сключени с физически лица: Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическо лице /оригинал/; Отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3-5 от Наредба №26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях; Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическо лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация "Медицинска сестра", "Акушерка", "Лекарски ассистент" или "Фелдшер", съответно диплома за висше образование по специалност "Предучилищна педагогика"; Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер; документ за банкова сметка.