Ообщопрактикуващи лекари за областта е 5.4 на 10 000 души от населението. Снимка Архив Черноморие-БГ

Ообщопрактикуващи лекари за областта е 5.4 на 10 000 души от населението. Снимка Архив Черноморие-БГ

1 316 лекари се грижат за здравето на жителите на област Бургас. Това е броят на докторите на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения към 31-и декември 2017 година сочат данни на Териториално статистическо бюро "Югоизток" - Бургас. Лекарите по дентална медицина са 353, а медицинските специалисти по здравни грижи - 2 287, като 1 525 от тях са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 1 780 души друг персонал с немедицинско образование.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 658 лекари, 9 фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи - 1 177 и 1 011 друг персонал.

В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 584, лекарите по дентална медицина - 353. Тук се включват и всички лекари и лекари по дентална медицина които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Лекарите, работещи в индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ - 222 и лекарите в индивидуални и групови практики за специализирана медицинска помощ - 170.

В края на 2017 г. в диагностично-консултативните центрове на основен трудов договор работят 57 лекари, в медицинските центрове - 106, а в самостоятелните медико-диагностични лаборатории работят 25 лекари.

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училищата) към 31-и декември 2017 г. на основен трудов договор работят 74 лекари, 733 медицински специалисти по здравни грижи и 530 друг персонал.

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

брой

на 10 000 души от населението

Лекари

1 251

1 315

1 316

30.2

31.9

32.0

Лекари от денталната медицина

314

338

353

7.6

8.2

8.6

Медицински специалисти по здравни грижи

2 300

2 365

2 287

55.6

57.3

55.6

Фелдшери

151

152

156

3.6

3.7

3.8

Акушерки

138

121

123

3.3

2.9

3.0

Медицински сестри

1 542

1 564

1 525

37.2

37.9

37.1

Лаборанти (клинични и рентгенови)

248

264

251

6.0

6.4

6.1

Зъботехници

56

41

48

1.3

1.0

1.2

Санитарни инспектори

29

33

25

0.7

0.8

0.6

Други медицински специалисти

136

190

159

3.3

4.6

3.9

Население на един

 

 

 

 

 

 

лекар

331

314

313

х

х

х

лекар по дентална медицина

1 318

1 221

1 166

х

х

х

 

Практикуващи лекари по пол и възраст към 31-и декември 2017 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

- мъже - 607 (46.1%), жени - 709 (53.9%);

- най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 463, или 35.2%;

- младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 136, или 10.3%, а най- възрастните (на 65 и повече години) - 209, или 15.9%.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 222, или 16.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Педиатрия и Хирургия - съответно 85 и 82 (6.5% и 6.2%), Анестезиология и интинзивно лечение - 71 или 5.4%, Вътрешни болести (68 или 5.2%), Нервни болести (58 или 4.4%) и Акушерство и гинекология (57 или 4.3%).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 5.4 на 10 000 души от населението.

Осигуреността с лекари в края на 2017 година е 32.0 на 10 000 души от населението, а с лекари от дентална медицина - 8.6 на 10 000 души от населението.