1 413 търговци със заявления за продажба на цигари

Оттях около 30% в последните дни на април. 184 заявления са подадени след 30 април.
Няма краен срок за подаване на заявленията. Всеки търговец, който желае да продава тютюневи изделия може да подаде заявление в съответната митница за получаване на разрешително съгласно изискванията на закона.
"Съгласно ЗАДС, търговците, които са имали разрешение от общината за продажба на тютюневи изделия и са подали заявление в "Митница Бургас" до 30 април 2010 г., имат право да продават тютюневи изделия до издаване на разрешително от митницата", обясни Валери Стефанов – началник на "Митница Бургас".
Търговците подали заявления след 30 април се разглеждат от закона като нови обекти и нямат право да продават тютюневи изделия без да са получили за това разрешение от митницата. Издаването на разрешителни задължително става след извършване на проверка на място от митнически служители за установяване дали са спазени всички законови изискания, като това условие е регламентирано в Правилника за приложение на ЗАДС.
От постъпилите заявления, Митница Бургас е издала към днешна дата 403 разрешения за продажба на тютюневи изделия на обекти в Бургас и региона, за които е установено при проверките, че отговарят на всички изисквания на закона.
И в момента продължават проверките от "Митница Бургас" на всички обекти за продажба на тютюневи изделия на територията на Република България, за която е компетентна Митница Бургас.
Към днешна дата няма издадени от Митница Бургас откази за издаване на разрешителни за продажба на тютюневи изделия, но при проверките има констатирани нарушения и са в ход процедури по съставяне на актове и издаване на наказателни постановления, които ще доведат до откази за разрешителни съгласно ЗАДС.
Митница Бургас припомня на търговците, които са имали стари разрешителни от общината, но не са подали заявления до 30 април 2010 г., че нямат право да продават цигари и тютюневи изделия без разрешение от митницата. Санкциите за такова нарушение са от
15 000 до 50 000 лева за физически лица,а от 50 000 до 100 000 лв. за юридически лица, съгласно чл. 108 "а" от ЗАДС.