План-сметката на Общината е готова и предстои бюджетът да бъде гласуван. Снимка Архив Черноморие-бг

План-сметката на Общината е готова и предстои бюджетът да бъде гласуван. Снимка Архив Черноморие-бг

Малко над 47 млн. лева са планирани в проекта за бюджет на община Варна за 2024 година за поддържане читотата на града. 41,5  млн. лева от средствата ще бъдат осигурени от такса битови отпадъци, а около 5,5 млн. лева са преходен остатък от миналата година. Това става ясно от план-сметка "Чистота", която беше гласувана на днешното заседание на Постоянната комисия по благоустройство и комунални дейности в Общинския съвет във Варна. 

Най-голям дял в проекторамката за чистотата заемат разходите за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завод и инсталации за преработка. За тази дейност общината е заложила 17,8 млн. лева. От тях 2 млн. лева ще бъдат инвестирани в изграждането на Клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав.

Бюджетът за сметосъбиране и сметоизвозване е в размер на близо 15,5 млн. лева. 13,7 млн. лева са планирани за почистване и поддържане на чистотата на обществените места. От тях 6,8 млн. лева са за ръчно и механизирано почистване и миене на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони и др.

В тазгодишната план-сметка са заложени средства в размер на близо 229 хил. лева за изграждане на система за определяне и отчитане на количеството събрани отпадъци от територията на община Варна. Това се налага заради промени в Закона за местните данъци и такси, които ще влязат в сила от 1 януари 2025 г., за определяне на нови основи за изчисляване размера на такса смет на физически и юридически лица. Водещата основа ще бъде генерираното количество битови отпадъци.