Жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.3 хиляди. Снимка Архив Черноморие-бг

Жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.3 хиляди. Снимка Архив Черноморие-бг

Жилищният фонд в област Бургас се състои от 104.3 хил. жилищни сгради към 31-ви декември 2020 година, като спрямо 2019 г. броят им се увеличава с 300. В градовете се намират 48.5 хил. жилищни сгради, а в селата - 55.8 хиляди, съобщиха от Националния статистически институт. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 47.7 хил. или 45.8% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 40.6 хил. или 39.0%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 8.2%, а панелните - 1.3%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 51.8%, а в селата тухлените с гредоред - 58.3%.

Към 31.12.2020 г. в област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради - 52.5 хил. или 50.4% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 36.8 хил. (35.3%), триетажните са 8.7 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.3 хиляди.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 22.0%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 1.3%.

Към 31.12.2020 г. броят на жилищата в област Бургас е 293.3 хиляди. В градовете се намират 224.4 хил. жилища или 76.5% от общия брой (табл. 1).

 

1. Жилища в област Бургас към 31.12. по местонамиране

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2016

2017

2018

2019

2020

Общо

286020

288212

289719

291749

293250

В градовете

217578

219615

220995

222989

224416

В селата

68442

68597

68724

68760

68834

 

 

Осигуреността с жилища в област Бургас на 1 000 души от населението през 2020 г. е 716, като в градовете тя е 721, а в селата - 699. През предходната година стойността на показателя за областта е 713 жилища, съответно 712 в градовете и 715 - в селата.

В края на 2020 г. в област Бургас 114.4 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните - 85.3 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 51.8 хиляди. В градовете на областта 41.8% от жилищата са двустайни, 27.9% са тристайни, 15.8% са едностайни и 14.5% са с четири и повече стаи. В селата 33.0% от жилищата са тристайни, следвани от двустайните - 29.7%, с четири и повече стаи - 28.0% и едностайните - 9.3%.

Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.4, както в градовете така и в селата.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 266.0 хил. или 90.7% от общия жилищен фонд на област Бургас.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 20 571.1 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 77.0% от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 70.1 кв. м., като от градовете тя е 70.6 кв. м., в селата - 68.7 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 42.3 кв. м., като за градовете тя е 42.7 кв. м., а за селата 41.0 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 293.3 хил. жилища в област Бургас 74.0% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.3%, електрифицираните само с водопровод - 2.4%, а само електрифицирани - 1.2%.