64 дка в "Турската казарма" влизат в регулацията на Царево

 

От 1929 г., когато е изготвен планът за оземляване на бежанците, собствеността и имотните граници на цялата тази територия, която включва 58 имота, не са били отразявани в нито един план.

Процедурата ще бъде извършена на няколко етапа, като първият бе геодезическо заснемане на имотите и събиране на всички съществуващи титули за собственост. Вторият етап предвижда да се изготви проект за поправка на кадастралната карта, чрез който да се отразят всички тези имоти в одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри. Проектът вече е депозиран в Агенцията по кадастъра в Бургас. Остава да се пристъпи към третата стъпка - изготвяне на план за регулация и план за застрояване на цялата зона, така ще се оформят няколко нови квартали на града.

Общинската администрация смята да изготви служебно план-схема за улична регулация, въз основа на която ще може да се допусне изработване на подробен устройствен план за един или повече имоти от собствениците. На по-късен етап собствениците ще могат да разполагат с урегулирани поземлени имоти, след като заплатят съответните държавни такси в Комисията по земята в Бургас, които ще са съотносими на площта на имотите им.