•	Доходът от работна заплата през 2021 г. е 4 273 лв. и се увеличава с 12.9% спрямо 2020 година. Снимка Архив Черноморие-бг

• Доходът от работна заплата през 2021 г. е 4 273 лв. и се увеличава с 12.9% спрямо 2020 година. Снимка Архив Черноморие-бг

7 431 лева е годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Бургас през 2021 година и нараства с 6.1% спрямо 2020 година, сочат данни на Националния статистически институт. За последните 6 години общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.6 пъти (табл. 1.).

Общ доход и други средства на лице от домакинство по източници в област Бургас

 

Източници на доходи

2016

2020

2021

лв.

%

лв.

%

лв.

%

Общ доход

4592

100.0

7003

100.0

7431

100

Брутен общ доход

4485

97.7

6719

95.9

7153

96.3

Работна заплата

2266

49.4

3785

54.0

4273

57.5

Извън работната заплата

149

3.2

13

0.2

46

0.6

От самостоятелна заетост

216

4.7

484

6.9

392

5.3

От собственост

96

2.1

74

1.1

50

0.7

Пенсии

1637

35.7

2122

30.3

2269

30.5

Обезщетения за безработни

-

-

51

0.7

29

0.4

Семейни добавки за деца

39

0.8

95

1.4

52

0.7

Други обезщетения и помощи

77

1.7

76

1.1

16

0.2

Регулярни трансфери от други домакинства

5

0.1

20

0.3

25

0.3

Приходи от продажби

28

0.6

0

0.0

3

0.0

Други приходи

79

1.7

284

4.1

276

3.7

Изтеглени спестявания

274

 х

158

 х

268

 х

Заеми и кредити

113

 х

50

 х

13

 х

Общо

4979

 х

7210

 х

7713

 х

        
 

През периода 2016 - 2021 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

- Доходът от работна заплата през 2021 г. е 4 273 лв. и се увеличава с 12.9% спрямо 2020 г., а нарастването му в сравнение с 2016 г. е 1.9 пъти;

- Доходите от пенсии за последната година са 2 269 лева. Те нарастват с 6.9% спрямо 2020 г. и с 1.4 пъти в сравнение с 2016 година;

- Доходите от самостоятелна заетост през 2021 г. са 392 лв. и намаляват с 19.0% спрямо 2020 г., а спрямо 2016 г. нарастват 1.8 пъти.

- Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 46 лв. и се увеличава 3.5 пъти спрямо 2020 г., докато спрямо 2016 г. намалява с 69.1%;

- Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2021 г. са 97 лева. Те намаляват с 56.3% спрямо 2020 г., a спрямо 2016 г. - с 16.4%.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2021 г. той е 57.5%, което е с 3.5 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г. и с 8.1 процентни пункта повече спрямо 2016 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 31.8% от общия доход на домакинствата през 2021 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 30.5%, който е с 0.2 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г., и с 5.2 процентни пункта по-малко спрямо 2016 година.

През 2021 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата е 5.3% и намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2020 г., докато спрямо 2016 г. се увеличава с 0.6 процентни пункта.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.6% и се увеличава спрямо 2020 г. с 0.4 процентни пункта, докато спрямо 2016 г. намалява с 2.6 процентни пункта.