Това е сградата, в която ще се помещава факултетът. Снимка Архив Черноморие-бг

Това е сградата, в която ще се помещава факултетът. Снимка Архив Черноморие-бг

С 91 гласа "за", 0 "против" и 1 "въздържал се" народните представители подкрепиха предложениеето на Министерски съвет да бъде разкрит медицински факултет към университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. Това стана по време на днешното заседание на Народното събрание.

Медицинският факултет се създава по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

Проектът предвижда в новото основно звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии "Медицина". Обучението ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър". Университетът разполага с необходимата материално-техническа база за качествен образователен и научноизследователски процес. Учебният процес ще се води от 54 преподаватели, разпределени в 9 катедри.

В Медицинския факултет на университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще се подготвят лекари за нуждите на спешната медицинска помощ, доболничната и болничната медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина.