Общинската субсидия отива за издръжка на 33 на брой клубове с 1800 членове. Снимката е илюстративна

Общинската субсидия отива за издръжка на 33 на брой клубове с 1800 членове. Снимката е илюстративна

Допълнителни средства за Сдружение "Съюз на пенсионерите – 2004" поискаха група общински съветници от коалиция "БСП за Блъгария" в Общинския съвет на Бургас. Те посочват, че съгласно приетия на заседание на 7-ми април 2022 г. бюджет на Община Бургас, Общинският съвет е одобрил субсидия за здруженето в размер на 156 000 лева, която да послужи за издръжка на 33 на брой клубове с 1800 членове. За нормалното функциониране на организацията обаче е нужна по-голяма сума, а именно 183 700 лева.

"Необходимостта от средства с които да бъдат подпомагани пенсионерските клубове/ юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общестевнополезна дейност/ не се нуждае от обосновка. Считаме, че подпомагането на тези организации е в приоритетите на  всяка българска община, а още повече на Община Бургас", пише в докладната записка, входирана в местния парламент.

Общинските съветници от групата на  БСП изразяват увереност в необходимостта от финансиране на Сдружението в посочения размер и предлагат средства за дофинансиране да бъдат осигурени. Те са категорични, че дофинансирането ще даде възможност да се компенсира необходимостта от повече средства за издръжка, настъпила във връзка с увеличението на цените вследствие на инфлацията, както и цената на енергоизточниците, материалите и др.

"Отпуснатите средства ще се изразходват за обезпечаване на разходите по – поддръжка на клубовете както и организацията и участието на същите в множеството събития свързани с изявите на клубовете. Считаме, че поисканата подкрепа ще е особено нужна точно на тези клубове, които със своята дейност опазват и предават българските традиции", поясняват в своето становище съветниците. Те подчертават, че сдружението не извършва стопанска дейност, няма други източници на финансиране и липсата на необходимите средства създава реална възможност за преустановяване на неговата дейност. Представителите на БСП в местния парламент предлагат Общински съвет – Бургас да вземе решение за одобряване на сумата от 40 000 лева за дофинасиране  на субсидията за финансово подпомагане на Сдружение "Съюз на пенсионерите - 2004", определена с решение на Комисията за финансиране на юридическите лица с нестопанска цел. Те считат, че пълният размер на одобрената субсидия в бюджета на организацията за 2023 г. е нужно да бъде определен на 180 000 лева, като необходимите средства бъдат предвидени в Бюджета на Община Бургас за 2023 г.