Решението на Министерски съвет за създаване на детската болница се очаква до първите три месеца на 2022 година. Снимката е илюстративна

Решението на Министерски съвет за създаване на детската болница се очаква до първите три месеца на 2022 година. Снимката е илюстративна

Кметът на Бургас Димитър Николов ще поиска от Министерството на здравеопазването да даде предварително съгласие за създаване на Специализирана болница за активно лечение на детски болести от Община Бургас. Докладната записка на кмета Николов с конкретното искане бе подкрепена с 47 гласа "за" на сесия на Общинския съвет.

Тъй като болниците са част от Националната здравната карта на страната е необходимо от Министерството на здравеопазването да разрешат изграждането на болницата.

Община Бургас е кандидатствала с проект за детска болница пред Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). До този момент за проучвания банката е дала 1 млн. евро. След това ще бъде изработен идейния проект. "Община Бургас не е платила нито лев за прединвестиционните проучвания. Платила ги е банката", обясни по време на разискванията по докладната записка зам.-кметът по здравеопазване в Община Бургас Йорданка Ананиева.

Преди две години - на базата на Европейските и национални стратегически документи, както и на базата на заявените потребности на гражданите на Бургас, беше създаден проект на модел на Многопрофилна педиатрична болница - единна структура, която да предоставя комплексни медицински услуги за децата и която да обединява специалистите, работещи за децата и тяхното здраве. Плановете предвиждат болницата да е 100% собственост на Община Бургас, лечебно заведение, предлагащо специализирана педиатрична грижа в разнообразни медицински специалности от трето ниво на компетентност, което ще работи в пряко сътрудничество с Медицински факултет и Факултет по обществено здраве и здравни грижи на университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас.

На свое заседание на 27 февруари 2020 г. (т. 4. Протокол №7 Програма за управление на мандат 2019 – 2023 г.),  Общинският съвет - Бургас гласува в Програмата за управление реализирането на проект "Изграждане на Университетска детска болница със спешен център и високотехнологично оборудване", която ще обедини всички педиатрични специалности на едно място и ще позволи комплексно лечение на децата не само от Община Бургас, а и от цяла Източна България".

Инвестиционното намерение за нова детска болница е предвидено за реализиране в комплекс "Зорница" в Бургас на терен - собственост на Община Бургас, в близост до УМБАЛ - Бургас. Към момента Общината вече е инвестирала значителни усилия и средства за изграждането на добре планирана инфраструктура, която да отговаря на нуждите на увеличения трафик, добра транспортна обвързаност на обекта, тъй като ефективността на мерките и адекватна грижа се влияят пряко от времето за реакция.

През юли 2020 г. Община Бургас сключи споразумение за осигуряване на техническа помощ с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), което има за цел да осигури консултантска помощ за проучване на потребностите и очакванията от специализирани педиатрични грижи и на тази основа да разработи концепция и съответни проекти към нея – функционален, финансово-икономически, инвестиционен и архитектурен - за изграждане на детската болница. След провеждане на конкурс, организиран от ЕИБ, за изпълнител беше определен испански консорциум IDOM, в който са включени специалисти с различна експертиза и от цял свят.

Към момента експертният екип от чуждестранни консултанти приключва работата си по първи етап на проекта, в рамките на който следва да бъдат представени два основополагащи за проекта документа - анализ на потребностите от специализирани педиатрични грижи и функционален проект за обхвата на дейността на болницата.

След представянето на проекта и постигането на консенсус между общината и експертния екип, следва да бъдат предприети необходимите стъпки за изпълнение на условията за разрешаване на дейността на бъдещото лечебно заведение, съгласно Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и останалата действаща нормативна уредба.

Процедурата за създаване на лечебно заведение за болнична помощ е заложена в Закона за лечебните заведения и преминава през няколко основни етапа:

Етап 1. Получаване на предварително одобрение от Министерски съвет за създаване на лечебното заведение;

Етап 2. Учредяване на лечебното заведение като търговско дружество, съгласно Търговския закон;

Етап 3. Издаване на разрешение от Министъра на здравеопазването за осъществяване на лечебна дейност от лечебното заведение.

Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 5 от Закона за лечебните заведения - "Общините създават с решение на Общинските съвети лечебни заведения, след съгласието на Министъра на здравеопазването".

Получаването на одобрение от страна на Министъра (подробно разписано в чл. 37а) става въз основа на комплексна оценка на:

1. Потребностите на населението от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта;

2. Данни за броя на лечебните заведения за болнична помощ в съответната област, броя на откритите в тях структури, броя легла, кадровата и материалната им обезпеченост в тях, вкл. и информация за действащите договори с Националната здравноосигурителна каса и т. н.;

Тази информация се получава по служебен път от Регионална здравна инспекция и от Националния център по обществено здраве и анализи и от Националната здравноосигурителна каса.

В двумесечен срок от получаване на заявлението по предложение на министъра на здравеопазването, Министерският съвет приема решение, с което одобрява създаването на лечебно заведение за болнична помощ.

С решението на Министерския съвет се определят:

1. Видът на лечебното заведение за болнична помощ;

2. Структурата и предвижданият брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури;

3. Срокът за реализиране на проекта, до който може да се подаде заявление за издаване на разрешение по чл. 47 от Закона за лечебните заведения.

На този етап проектът предвижда създаване на Специализирана болница за активно лечение на детски болести, лечебно заведение за болнична помощ от трето ниво на компетентност, което да предлага диагностика и лечение по следните специалности:

- Педиатрия;

- Пулмология;

- Гастроентерология;

- Ендокринология и болести на обмяната;

- Нефрология;

- Хематология;

- Обща хирургия;

- Офталмология;

- Ушно-носно-гърлени болести;

- Кожни болести и алергология;

- Дерматология;

- Физикална и рехабилитационна медицина;

- Анестезиология и интензивно лечение;

- Образна диагностика;

- Клинична лаборатория;

- Микробиология;

- Спешна медицина.

Общината възнамерява да осигури средства за изграждането, обзавеждането и оборудването на лечебното заведение, като използва всички възможни източници за финансиране – безвъзмездни грантове – средства по Оперативни програми, кредитни средства, целеви средства от държавния бюджет и при необходимост собствен ресурс, извън вече инвестирания.

Конкретното структуриране на посочените по-горе специалности по клиники и отделения, както и евентуалната им промяна ще бъдат финално уточнени след приключването на първи етап от дейността на чуждестранния консултант, което следва да се случи до края на ноември.

"Заявлението за съгласие от страна на министъра на здравеопазването (чл. 37а) ще бъде подадено през месец декември, като в него ще бъде предвиден срок за реализиране на проекта до 20 месеца от датата на получаване на съгласие за създаването на лечебното заведение от МС.

Това означава, че решение на Министерски съвет за одобрение за създаването на Специализирана детска болница в Бургас би следвало да се очаква през първите три месеца на 2022 г. при отчитане на всички заложени в ЗЛЗ срокове. Приблизително на този етап се планира и стартиране на процеса по изграждане на сградата на болницата, както и за осигуряване на оборудването й", пише още в докладната записка на кмета на Бургас Димитър Николов.