Окръжен съд - Бургас потвърди и взетата по отношение на Полихрон Л. мярка за неотклонение задържане под стража до предаването му на австрийските власти. Снимката е илюстративна

Окръжен съд - Бургас потвърди и взетата по отношение на Полихрон Л. мярка за неотклонение задържане под стража до предаването му на австрийските власти. Снимката е илюстративна

Окръжен съд – Бургас допусна изпълнение на европейска заповед за арест, издадена от Прокуратурата в град Велс, Република Австрия, с която се иска предаване на българския гражданин Полихрон Л., наричан още Паул Л., на австрийските съдебни власти с цел провеждане на наказателно преследване срещу него по обвинение за извършване на две престъпления - "предаване на фалшиви особено защитени документи" съгласно § 224а от НК на Република Австрия и "професионална измама в голям размер" съгласно § 146, § 147, ал. 1, ц. 1 и ал. 3, § 148 втори казус от НК на Република Австрия.

В хода на съдебното производство са получени гаранции от австрийските съдебни власти, че в случай на предаване на уличения в извършено престъпление Полихрон Л. за наказателно преследване, след евентуално осъждане, същият може да бъде върнат в България за изтърпяване на наказанието.

Окръжен съд – Бургас постанови своя съдебен акт въз основа на постъпилите по делото Европейски заповеди за арест, допълнителната информация от съдебните органи на издаващата държава, гаранциите, декларирани от издаващата държава, както и от приобщените в хода на съдебното производство писмени доказателства.

Съдът намери, че са налице всички предпоставки, предвидени в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест за предаване на българския гражданин Полихрон Л. на издаващата процесните ЕЗА държава членка на Европейския съюз - Република Австрия. Престъпленията не попадат под българската наказателна юрисдикция и не е налице амнистия. Няма данни българският гражданин Полихрон Л. да е осъждан за същите факти в държава членка на Европейския съюз.

 Във връзка с възраженията на защитата срещу допускането на изпълнение на Европейската заповед за арест, свързани с доводите, че исканото лице се ползва с дипломатически имунитет по смисъла на чл. 29 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения и докато не бъде изпълнена процедурата по чл. 47, ал. 2 от ЗЕЕЗА, а именно, че "когато компетентен е орган на друга държава или международна организация, съдът незабавно уведомява издаващия орган, за да направи искане за отнемане на привилегията или снемане на имунитета", същият не следва да бъде предаден на австрийските власти, съдът ги намери за неоснователни. За настоящия съдебен състав на Окръжен съд – Бургас, съществуват основателни съмнения, че приобщените по делото документи, открити и иззети при извършените претърсвания на адреси, автомобили и яхта в гр. Поморие, ползвани от Полихрон Л., сочещи, че той е гражданин на Федерация Сейнт Китс и Невис и че има качеството на дипломатически агент на Федерация Сейнт Китс и Невис за Европейския съюз, в действителност са неистински такива. В събраните по делото писмени доказателства и съдържащите се в тях данни се сочи, че исканото лице е роден в гр. Барселона и притежава испанско гражданство, както и, че е роден на същата дата в гр. Брюксел и притежава белгийско гражданство, които обстоятелства според съда са очевидно неверни. Бургаският окръжен съд прие, че по делото не е установено по несъмнен начин, че исканото за предаване лице Полихрон Л. се ползва с дипломатически имунитет, поради което и счете, че процедурата по чл. 47 от ЗЕЕЗА не е приложима в настоящия случай.

Съдът намери, че по делото не са налице данни, въз основа на които да се направи извод, че българският гражданин Полихрон Л. няма да получи справедлив процес от органите на съдебната власт на Република Австрия.

Окръжен съд - Бургас потвърди и взетата по отношение на Полихрон Л. мярка за неотклонение "задържане под стража" до фактическото предаване на исканото лице на съдебните власти на Република Австрия.