“Черноморец” разкрива доходите на футболистите и приходите на клуба

относно размера на начислените, установените или платените данъци и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления, освобождавания и преотстъпвания на данък, размера на данъчния кредит и данъка при източника на доходите, за периода от регистрацията на акционерното дружество в Търговския регистър на БОС на 06.07.2005 год. до 31.05.2008 год. Със същия документ клубът дава съгласието си  за публичното оповестяване на посочената данъчна и осигурителна информация.

 

Действията на клуба са доброволни и в синхрон с цялостната политика на прозрачност, финансова дисциплина, отчетност и спазване на добрите бизнес - практики в работата на клуба. Така  Черноморец става първият клуб, който отговаря с конкретни действия на призива за публичност, отправен от НАП и парламентарната комисия за борба с корупцията. Всички финансови документи на клуба за изрядни, извършен е необходимия одит и са заверени отчетите на дружеството, подчертават от ръководството на Черноморец.