За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 52.5%, сочат данни на НСИ. Снимка Черноморие-бг

За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 52.5%, сочат данни на НСИ. Снимка Черноморие-бг

Член на домакинство в област Бургас е разполагал с годишен общ доход в размер на 7 003 лева. Това е нарастване с 17.7% спрямо 2019 година, сочат даните от Националния статистически институт. За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 52.5% (табл. 1.).

 

1. Общ доход и други средства на лице от домакинство по източници в област Бургас[1]

 

Източници на доходи

2016

2019

2020

лв.

%

лв.

%

лв.

%

Общ доход

4592

100.0

(5952)

(100.0)

7003

100.0

Брутен общ доход

4485

97.7

(5587)

(93.9)

6719

95.9

Работна заплата

2266

49.4

(3164)

(53.2)

3785

54.0

Извън работната заплата

149

3.2

(7)

(0.1)

13

0.2

От самостоятелна заетост

216

4.7

(199)

(3.3)

484

6.9

От собственост

96

2.1

(54)

(0.9)

74

1.1

Пенсии

1637

35.7

(1826)

(30.7)

2122

30.3

Обезщетения за безработни

-

-

-

-

51

0.7

Семейни добавки за деца

39

0.8

(93)

(1.6)

95

1.4

Други обезщетения и помощи

77

1.7

(233)

(3.9)

76

1.1

Регулярни трансфери от други домакинства

5

0.1

(10)

(0.2)

20

0.3

Приходи от продажби

28

0.6

(85)

(1.4)

0

0.0

Други приходи

79

1.7

(280)

(4.7)

284

4.1

Изтеглени спестявания

274

 х

(198)

 х

158

 х

Заеми и кредити

113

 х

(23)

 х

50

 х

Общо

4979

 х

(6173)

 х

7210

 х

        
 

 

През периода 2016 - 2020 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

- Доходът от работна заплата през 2020 г. е 3 785 лв. и се увеличава с 19.6% спрямо 2019 г., а нарастването му в сравнение с 2016 г. е с 67.0%;

- Доходите от пенсии за последната година са 2 122 лева. Те нарастват с 16.2% спрямо 2019 г. и с 29.6% в сравнение с 2016 година;

- Доходите от самостоятелна заетост през 2020 г. са 484 лв. и се увеличават 2.4 пъти спрямо 2019 г., а спрямо 2016 г. - 2.2 пъти.

- Доходът от трудова заетост извън работната заплата за последната година е 13 лв. и се увеличава с 85.7% спрямо 2019 г., докато спрямо 2016 г. намалява с 91.3%;

- Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2020 г. са 222 лева. Те намаляват с 31.9% спрямо 2019 г., докато спрямо 2016 г. се увеличават с 91.4%.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2020 г. той е 54.0%, което е с 0.8 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г., а в сравнение с 2016 г. - с 4.6 процентни пункта.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 33.5% от общия доход на домакинствата през 2020 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 30.3%, който е с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2019 г., а в сравнение с 2016 г. - с 5.4 процентни пункта.

През 2020 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата е 6.9% и се увеличава с 3.6 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и с 2.2 процентни пункта спрямо 2016 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.2% и се увеличава спрямо 2019 г. с 0.1 процентни пункта, докато спрямо 2016 г. намалява с 3.0 процентни пункта.