Зам.-ректорът по учебната дейност проф. Севдалина Турманова (вляво) представи перспективата, която университетът дава на младите. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Зам.-ректорът по учебната дейност проф. Севдалина Турманова (вляво) представи перспективата, която университетът дава на младите. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Държавният университет "Проф. д-р Асен Златаров" даде старт на кандидат-студентската кампания със среща с директорите на бургаски гимназии. Заместник-ректорът по учебната част на висшето учебно заведение проф. Севдалина Турманова запозна участниците в срещата с необходимостта от задържането и привличане на младите хора в Бургас. Разкриването на нови специалности в университета и новите възможности за качествено образование и професионална ангажираност би намалило така изглеждащите притеснителни данни.

"Необходимо е навременно създаване на кариорна ориентираност в периода на юношеството", заяви Михаил Ненов - зам.-кмет по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики в Община Бургас. "Синергията, която би се получила от обединяването на образование, местна власт и бизнес би върнала желанието на младите хора да продължат развитието си в Бургас", заяви Стелиана Сашева от Регионалното управление на образоваянието в Бургас. Това би се случило със своевременния контакт и изграждането на доверие у новото поколение.

Предлагането на утвърдени, но и нови, актуални за времето специалности извежда Бургаския държавен университет като едно от най-перспективните висщи училища не само в региона. Усилията за развитие на обучението на чуждестранни студенти дава своите резултати, като за настоящата академична година те са 50 на брой.

Бургаската Алма матер ще реализира две кампании, съсредоточени в налагането на университета като перспектива, която ще изгради бъдещи специалисти, уверени в придобитите знания и умения, обучавани в постоянно модернизираща се материална база. По време на първата - "Академично междучасие", мобилни групи ще посетят всички бургаски училища и ще представят на бъдещите студенти визията на университета. Същевременно ще се провежда и втора кампания - "Един академичен час" в университет "Проф. д-р Асен Златаров", по време на който ще бъдат представени различните звена на гостуващите младежи.

Тази година ще бъде обявен прием и нови девет специалности - "Киберсигурност: технологии във финансовата сфера", "Управление на здравните грижи", "Кинезитерапия", "Специална педагогика", "Специална педагогика. Ресурсен учител", "Дигитални технологии и новации в обучението в детската градина и началното училище", "Мениджмънт на хотели и ресторанти", "Туризъм и здравословно хранене" и "Туристически бизнес и предприемачество".

Обучението в университета се осъществява в пет факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи, Факултет по обществени науки и Медицински факултет. В състава му влизат и три колежа – Колеж по туризъм, Медицински колеж и Технически колеж, както и два департамента - Департамент по езиково обучение и Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Общо 18 професионални направления, акредитирани в 45 бакалавърски и над 30 магистърски програми. Студентите придобиват степени: "Бакалавър", "Професионален бакалавър", "Магистър" и "Доктор".

Галерия