Бургас беше рекордьор по саниране на блокове в рамките на първата програма. Снимка Община Бургас

Бургас беше рекордьор по саниране на блокове в рамките на първата програма. Снимка Община Бургас

Документи за санирането се подават в Община Бургас до 28-ми февруари. Със заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени насоките за кандидатстване за процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд" на Националния план за възстановяване и устойчивост.

В сайта на МРРБ са публикувани утвърдени насоки за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I", заедно с приложенията към тях.

МРРБ определи 80 000 000 лева максимален финансов ресурс за община Бургас, който ще обезпечи изпълнението на мерки за ЕЕ в не повече от 30 сгради, в зависимост от големината им. Към момента в община Бургас са подадени 205 заявления за участие в програмата от сдружения на собствениците. Всички, които отговарят на предварително определените условия и са представили необходимите документи в пълен обем, ще бъдат обработени от екип на Община Бургас и подадени на МРРБ в срок до 31-ви май 2023 г. В Община Бургас няма да се прави класиране на подадените заявления и проектни предложения. Комисия, назначена от кмета, ще преглежда документите на сдруженията и при нередовност ще дава указания на домоуправителите за привеждането им в съответствие с изискванията на МРРБ.

С оглед новите указания, всички 205 заявления следва да бъдат допълнени с новите образци на приложения по утвърдените от министерството Насоки, за което ще им бъде оказано съдействие от експертите на Община Бургас.

Фирмите, които ще изготвят техническия паспорт и енергийното обследване, ще започнат работа през януари в комплексите "Меден рудник", "Изгрев", "Зорница", "Славейков", "Зора", "Братя Миладинови", "Лазур".

Тъй като не се явиха желаещи, които да обследват сградите в ЦГЧ и комплекс "Възраждане", още в първите дни на новата година Община Бургас ще направи втори опит и ще стартира нова процедура по реда на ЗОП.

Предвид необходимия технологичен срок за обработка на подадените заявления и подготовка на проектното предложение, Община Бургас определя краен срок за приемане на заявления до 28.02.2023 г.