Помощите ще се изплащат еднократно и са за отопление. Снимката е илюстративна

Помощите ще се изплащат еднократно и са за отопление. Снимката е илюстративна

Финансова помощ за отопление в размер на 300 лева ще се изплаща от 12-ти декември, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. Тя се предоставя на:

- родители или осиновители, отглеждащи деца с трайни увреждания и получаващи месечни помощи;

- семейства, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител;

- семейства на близки и роднини, както и приемни семейства, получаващи месечна социална помощ за настаненото в семейството им дете;

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, подпомагани от Агенцията за социално подпомагане по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;

- хора с увреждания с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, получаващи пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест или пък социална пенсия за инвалидност, на които е отпусната месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания;

- лица и семейства, пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 г., на които е отпусната еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

За да се получи тази помощ, не е нужно да се подават заявления в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Средствата ще се изплащат служебно въз основа на списък, утвърден от директора на съответната дирекция "Социално подпомагане".

Новата помощ за отопление няма да се предоставя на лица и семейства, които за този отоплителен сезон вече са получили целева помощ за отопление от 623,55 лева или еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците от 400 лв., както и на лица и семейства,  получили през 2022 г. еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнала потребност.

Допълнителната финансова помощ ще се изплаща еднократно в периода от 12-ти декември до 23-ти декември съобразно начина, по който лицата получават и останалите социални плащания.

Информация за контакт със съответните териториални дирекции "Социално подпомагане" по настоящ адрес може да бъде открита на следния електронен адрес://www.asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi/.