Дистанционното обучение започна от 16-ти март с въвеждането на извънредното положение. Снимката е илюстративна

Дистанционното обучение започна от 16-ти март с въвеждането на извънредното положение. Снимката е илюстративна

Осъществяваното в момента дистанционно обучение в България във връзка с пандемията от COVID - 19 е свързано с риск от влошаване на вече големите неравенства в областта на образованието. Това пише в препоръките на Европейската комисия. В пролетния пакет на т.нар. Европейски семестър има отделни глави за всяка държава. Точка 23 в главата за страната ни, която е свързана с образованието, пише следното: 

"Засиленото предоставяне на услуги в областта на образованието и обучението и по-добре квалифицираната работна ръка също силно ще подкрепят възстановяването и ще насърчат приобщаващия и устойчив растеж в средносрочен план. В България все още има поле за подобряване на качеството на образованието и обучението, на съответствието им с нуждите на пазара на труда и на приобщаващия им характер. България е сред държавите членки, в които социално-икономическото положение има най-голямо влияние върху резултатите от обучението. Приобщаването на ромите в образованието продължава да бъде предизвикателство, като делът на преждевременно напускащите училище е особено висок сред тях и в селските райони. Общото ниво на цифровите умения на населението (16 - 74 г.) е ниско, включително и сред младите хора (16 - 19 г.). Подобряването на цифровите умения, например чрез повече образователни степени и учебни програми, съобразени с информационните технологии, би могло да помогне за адаптирането към промените на пазара на труда, произтичащи от цифровизацията, и към необходимостта да се работи от разстояние в цифрова среда. В същото време 11 % от учениците все още не разполагат с компютри и/или достъп до интернет, а 2 000 учители - с компютри. Ето защо осъществяваното в момента дистанционно обучение е свързано с риск от влошаване на вече големите неравенства в областта на образованието и обучението: подобряването на цифровите умения на всички ученици и на достъпа им до подходяща техническа инфраструктура би имало положително дълготрайно въздействие върху достъпа им до образование, по-специално за уязвимите групи, включително ромите, като по този начин ще допринесе за намаляването на високия процент на преждевременно напускащите училище сред тях".

ЕК с конкретни препоръки към България в контекста на пандемията с COVID - 19