Препоръките са част от пролетния пакет на европейския семестър. Снимка Десислава Георгиева

Препоръките са част от пролетния пакет на европейския семестър. Снимка Десислава Георгиева

Европейската комисия предложи специфични за всяка държава препоръки, съдържащи насоки за икономическите политики на всички държави - членки на ЕС, в контекста на пандемията от коронавирус. Те са съсредоточени върху най-неотложните предизвикателства, породени от пандемията, и върху възобновяването на устойчивия растеж.

Структурата на препоръките се основава на две цели: в краткосрочен план - смекчаване на сериозните отрицателни социално-икономически последици от пандемията от коронавирус; и в краткосрочен до средносрочен план — постигане на устойчив и приобщаващ растеж, който улеснява зеления преход и цифровата трансформация.

В годишната стратегия за устойчив растеж е представена стратегията на Комисията за растеж въз основа на насърчаването на конкурентоспособна устойчивост за изграждането на икономика, която работи в интерес на хората и на планетата. Препоръките обхващат четирите измерения на конкурентоспособната устойчивост - стабилност, справедливост, екологична устойчивост и конкурентоспособност - и поставят също така специален акцент върху здравето.

Препоръките обхващат области като инвестирането в общественото здравеопазване и устойчивостта на здравния сектор, запазването на заетостта чрез подпомагане на доходите на засегнатите работници, инвестирането в хора и умения, подпомагането на корпоративния сектор (по-специално малките и средните предприятия) и предприемането на действия срещу агресивното данъчно планиране и изпирането на пари. Възстановяването и инвестициите трябва да вървят ръка за ръка, като дават нов облик на икономиката на ЕС, изправена пред зеления и цифровия преход.

Тази година специфичните за всяка държава препоръки се отнасят до качеството, като се отклоняват от бюджетните задължения, които обичайно се прилагат. Те отразяват активирането на общата клауза за дерогация, като се препоръчва държавите членки да предприемат всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията, да поддържат икономиката и да подкрепят последващото възстановяване.

ЕК препоръчва на България да предприеме следните действия през 2020 и 2021 г.:

1. В съответствие с общата клауза за дерогация, да предприеме всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията, поддържане на икономиката и подпомагане на последващото възстановяване. Когато икономическите условия позволяват това, да провежда фискални политики, насочени към постигане на благоразумни средносрочни фискални позиции и гарантиране на устойчивостта на дълга, като същевременно засили инвестициите. Да мобилизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система и да гарантира балансирано географско разпределение на здравните работници.

2. Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички и да засили активните политики по отношение на пазара на труда. Да подобри достъпа до работа от разстояние и да насърчи цифровите умения и равния достъп до образование. Да отстрани недостатъците по отношение на адекватността на схемата за минимален доход.

3. Да рационализира и да ускори процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа за малките и средните предприятия и самостоятелно заетите лица, като гарантира също така, че те имат непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане. Да даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и да стимулира частните инвестиции, за да се ускори икономическото възстановяване. Да съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони.

4. Да сведе до минимум административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление. Да гарантира ефективното функциониране на рамката за несъстоятелност. Да увеличи усилията за осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари.