Живко Табаков очаква отговор на питането си в писмен вид. Снимка Архив Черноморие-бг

Живко Табаков очаква отговор на питането си в писмен вид. Снимка Архив Черноморие-бг

Независимият общински съветник Живко Табаков отправи питане във връзка с колективния трудов договор между медицинските сестри и Община Бургас. Питането му е до председателя на ОбС Костантин Луков. В него той поставя три въпроса:

1. Има ли сключен нов колективен трудов договор в Бургас между кмета Димитър Николов (като работодател) и представителите на синдикатите в самостоятелни детски ясли, детска кухня, медицински сестри в яслени групи към детски градини, медицински сестри в здравен кабинет към детски градини и училища и здравни медиатори, и ще се постигнат ли договореностите в браншовия КТД?

2. Ако има такъв, колко медицински специалисти са страна по него (брой медицински сестри)?

3. Има ли Община Бургас недостиг на финансови средства с оглед обезпечаването на заплатите на медицинските сестри?

Става въпрос за колективния договор между Община Бургас и здравните работници в самостоятелни детски ясли, детска кухня, медицински сестри в яслени групи към детски градини, медицински сестри в здравен кабинет към детски градини и училища и здравни медиатори

Повод за питането му е нарастващото недоволство от страна на медицинските сестри в страната от модела в здравеопазването и ниското заплащане на тези кадри, и на основание чл. 72 по ПОДОСВОАОБ.

"През две години медицинските специалисти, работещи в самостоятелни детски ясли, детска кухня, медицински сестри в яслени групи към детски градини, медицински сестри в здравен кабинет към детски градини и училища и здравни медиатори,  подписват колективен трудов договор с Община Бургас, целящ постигането на  редица договорености, които е добре да надграждат браншовия колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване".

Договореностите между Община Бургас и синдикатите МФ "Подкрепа" и ФСЗ към КНСБ би следвало да се реализират според уговорения в КТД срок (две години) като пример за добър социален диалог. В много общини на територията на страната служителите и през тази година са успели да постигнат заплатите в браншовия КТД, като получават право на СБКО в размер на 3 на сто от брутната работна заплата и работно облекло. Реализираните икономии от фонд "Работна заплата" в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет, ще се предоставят като допълнително материално стимулиране (ДМС) през годината", пише в мотивите за питането на Живко Табаков.

Той очаква отговор в писмен вид на предстоящата сесия в края на юни.