Членовете на СИК ще получат по-високи възнаграждения. Снимка Архив Черноморие-бг

Членовете на СИК ще получат по-високи възнаграждения. Снимка Архив Черноморие-бг

Възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии ще бъдат увеличени тази година. Става въпрос за хората, които ще участват в подготовката и изборния процес на местните избори, които са насрочени за 27-ми октомври.

Ще се заплаща допълнително дори на лицата, които са присъствали на обученията, както и на тези, които са участвали в подреждането на секцията и в предаването на изборните книжа на общинските избирателни комисии, съобщиха от ОИК - Бургас.

Предвидените възнаграждения са следните: за председател  -  100 лева, за заместник-председател/секретар - 90 лева, за член - 80 лева; за участие в обучението - допълнително възнаграждение е в размер по 10 лева на всеки участвал в обучението. 

За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване  - допълнително възнаграждение в размер по 15 лева на всеки участвал.

За предаването на протоколите на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 25 лева за всяко лице.

Членовете на СИК/ПСИК за деня преди изборния ден, за изборния ден и за следващия ден се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на републиканския бюджет.

Изплащането на възнаграждението на членове на СИК/ПСИК, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства. Възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не е нужно да се декларират.