Кметът на Царево Георги Лапчев взе участие в церемонията по първа копка на проекта за обновяване на мрежата на Лозенец. Снимки Община Царево

Кметът на Царево Георги Лапчев взе участие в церемонията по първа копка на проекта за обновяване на мрежата на Лозенец. Снимки Община Царево

Над 6 164 053,03 лева без ДДС ще струва обновяването на ВиК мрежата на царевското село Лозенец. Първата копка по изпълнението на проекта "Обособена позиция 4 - Реконструкция на ВиК мрежата на село Лозенец", с възложител "ВиК Бургас" ЕАД и изпълнител ДЗЗД "Воден Проект Югоизток" бе направена днес. На церемонията присъстваха областният управител Мария Нейкова, кметът на Царево Георги Лапчев, директорът на ВиК инж. Ганчо Тенев, представители на изпълнителя, председателят на ОбС Царево - Таня Янчева, заместник кметовете на общината Марин Киров, Георги Стоянов, Женя Гандиева - кмет на село Лозенец.

Срокът на изпълнение на проекта е 820 дни (120 дни проектиране + 700 строително-монтажни работи).

Целта на реализирането на проекта е да се постигне съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, повишаване на ефективността на системите и съоръженията, както и по-устойчиво използване на водните ресурси.

Приоритетност на инвестицията е гарантиране качеството и количеството на водите за питейно-битово нужди, подобряване ефективността на водопроводната мрежа, сигурността на водоподаването и намаляване загубите на вода. По отношение на канализацията ще се постигне подобряване на събирането и отвеждането на отпадъчните води, намаляване на инфилтрираните води, повишаване ефективността при пречистването на отпадъчните води, защита на околната среда от ексфилтрация.

При изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изградена втора камера V=2500м3 на напорен резервоар на село Лозенец. община Царево, област Бургас. Ще се изгради нов канализационен тласкател от КПС 1 Лозенец до ПСОВ Лозенец в Лозенец с обща дължина 1625м, както и нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец с обща дължина на тласкателя е 5974м.

Галерия